Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 54.

54 вздох nefes вздохнуть nefes almaq (alırğa), tın almaq (alırğa); ◊ ~ свободно erkinlep tın almaq (alırğa) (избавиться от забот и тревог) вздрагивать seskenmek (seskenirge) (от страха), abdıramaq (abdırarğa) (от испуга, неожиданности) вздрогнуть ürkmek (ürkürge) (от страха), seskenmek (seskenirge), abdıramaq (abdırarğa) (от испуга, неожиданности) вздуваться şişmek (şişerge), börtmek (börtürge), tamarlanmaq (tamarlanırğa) (о жилах, кровеносных сосудах) вздуматься sağınıp almaq (alırğa); ему вздумалось sağınıp alğan (almış) вздутие şiş вздутый tombaq вздуться şişmek (şişerge), börtmek (börtürge), tamarlanmaq (tamarlanırğa) (о жилах, кровеносных сосудах) вздымать sawurmaq (sawurırğa) вздыматься: ~ волнами dolğunlanmaq (dolğunlanırğa) взмахнуть bulamaq (bularğa) (рукой), qaqmaq (qaqarğa) (крылом), sallamaq (sallarğa), siltemek (silterge) (рукой, крылом) взметать sawurmaq (sawurırğa) взметнуть çöymek (çöyürge), sawurmaq (sawurırğa) взмучивать bulamaq (bularğa) взмыленный köpükli (о лошади) взмыливать köpüklendirmek (köpüklendirirge) взмылить köpüklendirmek (köpüklendirirge); ~ коня atnı köpüklendirmek (köpüklendirirge) взнуздать yügenlemek (yügenlerge) взнуздывать yügenlemek (yügenlerge) взобраться tırmaşmaq (tırmaşırğa), çıqmaq (çiqarğa); ~ на гору tağğa çıqmaq (çiqarğa) взойти çıqmaq (çıqarğa); ~ на гору tağğa çıqmaq (çıqarğa); луна взошла ay çıqtı взор nazar; вперить ~ telmirmek (telmirirge) взорвать partlatmaq (partlatırğa) взорваться partlamaq (partlarğa), yarılmaq (yarılırğa) взрастить yetiştirmek (yetiştirirge) взращивать yetiştirmek (yetiştirirge) взрослеть ulu bolmaq (bolurğa), yigit bolmaq (bolurğa) (о мальчике, юноше) взрослый ülken; школа для взрослых ülkenler mektebi взрыв partlaw (partlama, partlaş), yarıluw (yarılma, yarılış) взрыватель partlatqıç взрывать partlatmaq (partlatırğa) взрываться partlamaq (partlarğa), yarılmaq (yarılırğa) взрывник partlatuwçı взъерошиться ürpermek (ürperirge) взывать ünlemek (ünlerge) взыскание caza; подвергнуться взысканию caza körmek (körürge), cazalanmaq (cazalanırğa); наложить ~ caza bermek (berirge) взыскательность talapçanlıq взыскательный talapçan взыскать töletmek (töletirge) взыскивать töletmek (töletirge) взятка rüşwet, para; дать (давать) взятку maylamaq (maylarğa); ◊ с него взятки гладки ondan ne çıqadı взять almaq (alırğa), iyelemek (iyelerge) (захватить); возьми! ma!; al!; ~ за руку qolunı almaq (alırğa) (кого-либо); ~ в руки qolğa almaq (alırğa); ~ слово (для выступления) söz almaq (alırğa); ~ в свои руки awuçınıñ içine almaq (alırğa); ◊ ~ на свою голову boynuna almaq (alırğa); ◊ ~ себя в руки özüni qolğa almaq (alırğa) взяться tutmaq (tutarğa), kirişmek (kirişerge) (приступить) вибрировать dirillemek (dirillerge) вид 1. (форма, образ) şekil, tarz; иметь виды közü bolmaq (bolurğa); видавший виды köpni körgen (körmüş) ; dunya körgen (körmüş); выпустить из виду unutmaq (unutırğa); терять прежний ~ körksüzlenmek (körksüzlenerge); придавать товарный ~ çeberlemek (çeberlerge); иметь в виду közde tutmaq (tuturğa); принять важный ~ özüni tartmaq (tartırğa) (букв. "тянуть себя"); судя по виду, он болен xasta kibi körünedi; 2. (сорт, род) tür (в том числе биологический); 3. (внешний) çıray, kelbet, qıyafat; 4. (панорама, пейзаж) körüniş, manzara видение xayal видеть körmek (körürge); он плохо видит közleri yaxşı körmeydi; он стал плохо видеть közleri yaman körüp başladı; неясно (смутно) ~ tumanday (tuman kibi) körmek (körürge); ◊ ~ по глазам közünden oqumaq (oqurğa); перестать ~ körmez bolmaq (bolurğa) (ослепнуть) видеться 1. körünmek (körünirge) (мерещиться, чудиться); 2. körüşmek (körüşerge) (встретиться, иметь свидание)
Закрыть