Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 40.

40 барин töre баррель bärel барс bars; снежный ~ ilbis барсук porsuq барсучий porsuq° бархан barxan, qumtepe бархат mahmal, barqıt, kädife барымта barımta (захват скота у ряда тюркских народов как способ мести за обиду или компенсации за причиненный ущерб) барыня bike, baybike барыш aslam; иметь ~ aslamlamaq (aslamlarğa) барьер qorquwlıq (перила), set (препятствие), engel (препона, преграда) басня masal бассейн hawuz, suwluq баста boldu батальон beşyüzlük батог qamçı батрак yalçı, ırğat батюшки! abow! бахвалиться maqtanmaq (maqtanırğa) бахвальство yelsöz (букв. "ветер-слово") бахрома saçaq, püskül, şoq бахча bağça, keyimek (keyirge) (дынное поле) бахчевой: бахчевые культуры qawun-qarpuz башкир başqort башкирский başqort°; ~ язык başqort tili башковитый başlı башмак başmaq башня: сторожевая ~ qarğu баюкать allalamaq (allalarğa), layalamaq (layalarğa), ninni söylemek (söylerge) бдительность açıqközlik; проявлять ~ açıqközlik etmek (eterge, qılmaq, qılırğa) бдительный saq, açıqköz бег yügürüw (yügürme); манера бега yügüriş; бега yarış, bäyge бегать yügürmek (yügürirge); ребёнок весь день бегает во дворе bala tışta bütün künü yügüredi; заставлять ~ yügürtmek (yügürtirge), yügürtirmek (yügürtirirge) бегемот begemöt, suw ayğırı бегло tez; он ~ читает o tez oquydı беглый (быстрый) tez бего́м нар. yügüre-yügüre беготня yügürişüw (yügürişme) бегство: обращаться в ~ qaçmaq (qaçarğa); обращать в ~ qowmaq (qowurğa) бегун yügürüwçi; ~ на длинные дистанции uzaqqa yügürüwçi бегущий qaçan (от кого-либо в данный момент времени) беда qaza, afat, bala бедно naçar бедность yoqluq бедный 1. miskin (несчастный, горемычный), yoqsul (неимущий, нуждающийся), faqır (неимущий, нуждающийся), yarlı (несчастный, убогий), qutsuz (несчастный, жалкий), naçar; 2. äziz (с оттенком сочувствия, почитания); бедная моя мать äziz anam бедняга miskin бедняк miskin, yoqsul, yarlı бедро bıqın, san, but, uyluq бедствие qaza, afat, feläket, bala бедствовать qara kün körmek бедуин bedewiy бежать 1. (убегать, спасаться бегством) qaçmaq (qaçarğa); ~ из ссылки sürgünden qaçmaq (qaçarğa); 2. (быстро двигаться в одном направлении) yügürmek (yügürirge), çapmaq (çaparğa) (во весь опор); ~ в школу mektepke yügürmek (yüğürirge); ~ на помощь yardımğa yügürmek (yüğürirge); бегом ~ yügüre-yügüre kelmek (kelirge) безалаберный retsiz безбожие dinsizlik, tañrısızlıq безбожник tañrısız, dinsiz, dinni taşlawçı безбожница tañrısız, dinsiz, dinni taşlawçı безбожничать dinsizlenmek (dinsizlenirge) безбожно нар. разг. ınsafsızlıq bile, wıcdansızlıq bile, ınsafsızlarça, wıcdansızlarça безбожный tañrısız, dinsiz безболезненно awruwsız безболезненный awruwsız безбородый köse, saqalsız, saqalı yoq, saqalı çıqmağan (çıqmamış) безбоязненно qorquwsızça безбоязненность qorquwsızlıq безбоязненный qorquwsız безбрачие xatınsızlıq безбровый qaşsız, qaşı yoq, seyrek qaş безвестность bilinmezlik, xabarsızlıq безвестный bilinmez безводный suwsuz безводье suwsuzlıq безвозвратно qaytmaz безвозвратный qaytmaz безвоздушный hawasız, hawa yoq безвозмездно tölewsiz безвозмездный tölewsiz безволосый qılsız
Закрыть