Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 266.

266 узаконить qanunlaştırmaq (qanunlaştırırğa) узакониться qanunlaşmaq (qanunlaşırğa) узбек özbek узда 1. yügen; 2. tizgin уздечка yügen узел 1. tüyün, boğun; образовывать (образовать) ~ boğunlamaq (boğunlarğa); делать ~, завязывать узлом tüyünlemek (tüyünlerge); 2. boqça узелок 1. tüyünçik; 2. boqça узкий tar, ensiz (неширокий), yumuq (о глазах); быть (становиться, стать) узким tar bolmaq (bolurğa); узкое место tar yer; узкая дорога tar yol узко tar узковатый ensizçe узкоколейка tar temir yolu узконосый tarburun узкоротый tarağız узловатый tüyünli узнаваемый tanıwlı, tanınan узнавание eşitüw (eşitme) узнавать bilip almaq (alırğa); bilip qoymaq (qoyurğa), tanımaq (tanırğa), eşitmek (eşitirge) (слышать); я узнал её по походке onu yürüşinden tanıdım узнаваться tanınmaq (tanınırğa) узнанный tanınğan (tanınmış); быть узнанным tanınmaq (tanınırğa) узнать bilip almaq (alırğa); bilip qoymaq (qoyurğa), tanımaq (tanırğa), eşitmek (eşitirge) (узнавать) узница tutqun xatın узор bezek, keşte узорчатый allı-güllü (расписанный цветами) узость tarlıq, ensizlik уйма bir dunya; ~ дел bir dunya iş уйти ketmek (keterge), çıqıp ketmek (keterge); ~ незаметно başını alıp ketmek; ◊ ~ не солоно хлебавши iki qolunı burnuna tıqıp qalmaq (qalırğa) указ yarlıq, farman, emir, buyruq, qarar указание körsetme указатель körsetkiç указать körsetmek (körsetirge) (показать) указывать körsetmek (körsetirge) (показывать) укатанный taqır укладывать qalamaq (qalarğa) (в определённом порядке) укладываться: ~ в срок ülgermek (ülgerirge) уклониться çetleşmek (çetleşerge), tartınmaq (tartınırğa), ağmaq (ağarğa), qaçmaq (qaçarğa) уклоняться çetleşmek (çetleşerge), tartınmaq (tartınırğa), ağmaq (ağarğa), qaçmaq (qaçarğa); ~ от работы işten çetleşmek (çetleşerge); уклоняться от армии ordudan qaçmaq (qaçarğa) укомплектовать toplamaq (toplarğa); ~ школу учителями укорачивать: ◊ ~ язык tilini kesmek (keserge) укоротить: ◊ ~ язык tilini kesmek (keserge) укорять til uzatmaq (uzatırğa) (букв. "тянуть язык") украденный oğrulanğan (oğrulanmış); быть украденным oğrulanmaq (oğrulanırğa) украдкой astırtın, oğru kibi украсить körklemek (körklerge), körkletmek (körkletirge), bezemek (bezerge) украсть oğrulamaq (oğrularga), çalmaq (çalırğa) украшать körklemek (körklerge), körkletmek (körkletirge), bezemek (bezerge) украшение bezek, ziynet укрепить berkitmek (berkitirge) укрепиться berkinmek (berkinirge) укреплять berkitmek (berkitirge) укрепляться berkinmek (berkinirge) укромный awlaq укроп şiyit, uqrop укротитель öyretüwçi укротить öyretmek (öyretirge) укрощать öyretmek (öyretirge) укрупнение irilew (irileme), irilendirüw (irilendirme) укрупнённый irilengen (irilenmiş), irilendirilgen (irilendirilmiş) укрупнить irilemek (irilerge), irilendirilmek (irilendirilirge) укрупнять irilemek (irilerge), irilendirilmek (irilendirilirge) укрупняться irilenmek (irilenerge); irilendirilmek (irilendirilirge) укрывать qaplamaq (qaplarğa), örtmek (örtürge) укрытие sığınaq укрытый yabıq укрыть qaplamaq (qaplarğa), örtmek (örtürge) укрыться sığınmaq (sığınırğa) (приютиться) укрюк quruq (лёгкий шест с петлей для отлова животных) уксус sirke укутать sarmaq (sarırğa), oramaq (orarğa),
Закрыть