Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 264.

264 (nemleşerge) увлажнять nemleştirmek (nemleştirirge) увлажняться suwlanmaq (suwlanırğa), nemlenmek (nemlenirge), nemleşmek (nemleşerge) увлекать aqılını almaq (alırğa) (заинтересовать) увлекаться qızıqmaq (qızıqarğa) увлечь (заинтересовать) aqılını almaq (alırğa) увлечься qızıqmaq (qızıqarğa) уводить eltmek (eltirge), aparmaq (aparırğa) уводиться çığarılmaq (çığarılırğa) увозить alıp ketmek (keterge), taşıp ketmek (keterge), aparmaq (aparırğa) уволенный çığarılğan (çığarılmış); быть уволенным çığarılmaq (çığarılırğa) уволить çığarmaq (çığarırğa); ~ с работы işten çığarmaq (çığarırğa) увольнение çığaruw (çığarma) увольнять çığarmaq (çığarırğa) увольняться çığarılmaq (çığarılırğa) увядание quruw (quruma) увядать solmaq (solurğa) увядший soluq, solğan увязать batmaq (batırğa) (погружаться) увязнуть batmaq (batırğa), batıp qalmaq (qalırğa) увянуть solmaq (solurga) угадать tapmaq (taparğa); ~ желание köñlüni tapmaq (taparğa) (чьё-либо) угадывать tapmaq (taparğa) углерод хим. qarbon углехранилище kömürlik угловатый: становиться угловатым bucaqlanmaq (bucaqlanırğa) углубить 1. terinletmek (terinleterge), terinleştirmek (terinleştirirge); 2. östürmek (östürirge) (развить) углубиться terinlemek (terinlerge), terinleşmek (terinleşerge) углубление 1. (процесс) terinletüw (terinletme), terinleşüw (terinleşme) (процесс); 2. çuqur (яма), oyuq (ямка); делать ~ oymaq (oyurğa) углублять 1. terinletmek (terinletirge), terinleştirmek (terinleştirirge); 2. (идею, мысль) östürmek (östürirge) углубляться terinlemek (terinlerge), terinleşmek (terinleşerge); ты не очень углубляйся sen pek terinleme (в суть вопроса) угнетатель zalım, zorba угнетение zulum угнетённый sınıq, tüşkün уговаривать razı etmek (eterge), razılaştırmaq (razılaştırırğa), qıstamaq (qıstarğa) уговорить razı etmek (eterge), razılaştırmaq (razılaştırırğa), qıstamaq (qıstarğa); ~ выдать дочь замуж qızını berirge razılaştırğa уговоры: согласиться на ~ til almaq (alırğa); поддаваться уговорам sözge kelmek (kelirge) угодить köñlüni tapmaq (taparğa) (кому-либо) угодливо yaltaq-yaltaq угодничество qulluq угодья: охотничьи ~ awlaq угождать кому-либо köñlüni tapmaq (taparğa) угол müyüş, bucaq; ~ зрения köznüñ köruw müyüşi (мед.); вершина угла müyüş tepesi; ◊ красный ~ tör; ◊ из-за угла astırtın уголёк kömürçik уголь kömür; каменный ~ taşkömür; древесный ~ ağaç kömür; добывать ~ kömür qazmaq (qazarğa); горячие (горящие) угли qor угольный kömür°; угольная пыль kömür tozu; ~ склад kömürlik угольщик kömürçi (изготовитель древесного угля, торговец древесным углём, шахтёр); работа угольщика kömürçilik; помещение для хранения угля kömürxana угорь 1. (рыба) yılanbalıq; 2. (прыщ) çıban угрожать qorqutmaq (qorqutırğa), yanmaq (yanırğa) угроза xatar (опасность), xawuf (опасность), tehlike угрюмый külmez (неулыбчивый) удав boğma yılan, boa удавить boğmaq (boğarğa) удалённость uzaqlıq, ıraqlıq удалённый awlaq удалить uzaqlaştırmaq (uzaqlaştırırğa) удалиться uzaqlaşmaq (uzaqlaşırğa), aralanmaq (aralanırğa) удалой azamat удаль yigitlik; yüreklilik удалять uzaqlaştırmaq (uzaqlaştırırğa) удаляться uzaqlaşmaq (uzaqlaşırğa), aralanmaq (aralanırğa) ударение urğu; силовое ~ quwwat urğusı (лингв.) ударить 1. urmaq (ururğa), töymek (töyerge), bermek (berirge) (поддать, стукнуть); заставить ~ urdurmaq (urdurırğa); 2. qaqmaq (qaqarğa) (обо что-либо); ~ о землю yerge
Закрыть