Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 262.

262 тучка bulutçıq тучнеть semirmek (semirirge) тучный etli, gür; тучные нивы gür ekinlik тушить buğda pişirmek (pişirirge) (варить на медленном огне в закрытой посуде) тушканчик зоол. qoşayaq, yalman тщательно yaxşılap, dıqqat bile (внимательно к деталям); ~ сделанный puxta тщательность çintik тщательный puxta тщедушный göwdesiz тщеславие menmenlik тщеславный menmen тщетный yemişsiz, boş ты sen тыкать türtmek (türtürge) (пальцем, палкой) тыква бот. qabaq тыквенный: тыквенное поле qabaqlıq тыл arqa тыльный: тыльная сторона sırt тысяча miñ; по тысяче miñer; тысячами miñden-miñden; десять тысяч tümen; ◊ ~ товарищей – хорошо, но один друг лучше miñ yoldaş yaxşı, miñ yoldaştan bir dost artıq (посл.) тысячелистник бот. miñyapraq тысячный miñinçi; одна тысячная miñden biri тьма 1. (темнота) qaranğılıq; ночная ~ tün qaranğılığı; 2. (несметное количество) hesebi yoq тюбетейка taqya тюбик tübik тюк bağlam тюлень ayı balığı тюль tül тюремщик türmeçi, zındançı тюркоязычный türktilli тюрьма türme, zından, hapsxana тюфяк töşek тяга häwes (hewes) тягаться alışmaq (alışırğa) тягач tartqıç тягостный müşkül тягость ağırlıq тяготиться bezmek (bezerge) тяготы maşaqqat, mihnet тягучий özlü тяжба dawa тяжелеть ağırlanmaq (ağırlanırğa); ağırlaşmaq (ağırlaşırğa) тяжело ağır; прийтись ~ ağır kelmek (kelirge); ~ дышать entikmek (entigirge) тяжелобольной qatı awruwlı (awruğan, awrumış) adam тяжесть ağırlıq, yük, salmaq; центр тяжести ağırlıq merkezi тяжёлый ağır, salmaqlı, müşkül (трудный), çetin (трудный, мудрёный); ~ камень ağır taş; "тяжёлая" вода "ağır" suw; тяжёлая работа ağır iş; тяжёлые дни ağır künler; тяжёлые условия ağır şartlar; ~ год ağır yıl; становиться (стать) тяжёлым ağırlanmaq (ağırlanırğa); ağırlaşmaq (ağırlaşırğa); считать для себя тяжёлым ağırsınmaq (ağırsınırğa); yüksünmek (yüksünirge); очень ~ ağırdan-ağır; ◊ тяжелая рука ayı qol; ağır qollu; ◊ ~ человек ağır adam (о характере); ◊ ~ человек ağır adam тяжкий ağır, müşkül, çetin; тяжкое наказание ağır caza; считать для себя тяжким ağırsınmaq (ağırsınırğa); yüksünmek (yüksünirge) тянуть 1. tartmaq (tartırğa), çekmek (çekerge), sozmaq (sozarğa) (вытягивать), sürümek (sürürge) (волоком); 2. uzaqlaştırmaq (uzaqlaştırırğa) (с осуществлением чего- либо), keçiktirmek (keçiktirirge) тянуться ıntılmaq (ıntılırğa) (стремиться), sozulmaq (sozulırğa); ~ лентами (полосами) tasma-tasma bolup sozulmaq (sozulırğa) У убавиться eksilmek (eksilirge), azalmaq (azalırğa) убавляться eksilmek (eksilirge), azalmaq (azalırğa) убегать qaçmaq (qaçarğa); qaçıp ketmek (keterge) убегающий qaçağan (постоянно), qaçan (в данный момент) убедительно negizli убедительный negizli убедить razı etmek (eterge), ışandırmaq (ışandırırğa) убедиться qanmaq (qanırğa), közü yetmek (yeterge) убежать qaçmaq (qaçarğa), qaçıp ketmek (keterge); быстро ~ yalt bermek (berirge) убеждать razı etmek (eterge), ışandırmaq (ışandırırğa) убеждаться qanmaq (qanırğa), közü yetmek (yeterge)
Закрыть