Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 257.

257 темноватый küñgürt темнота qaranğılıq темпераментный coşqun температура issilik (тела) темя tepe тенденция tendens теневой: теневая сторона горы quzay (северная сторона) тенелюбивый kölegeni sewen, kölegini yaxşı kören тенёта tuzaq, tor; тот, кто расставляет тенёта tuzaqçı; torçu тенистость kölegelilik тенистый kölegeli; тенистое место quzay теннис спорт. tennis; играть в ~ tennislemek (tennislerge); tennis oynamaq (oynarğa) теннисист tennisçi тень kölege; без тени kölegesiz; ~ от дерева ağaçnıñ kölegesi теократия dinçilik теолог İlähiyetçi теология din öyretüwi (öyretmesi), din ilmi, ilähiyet теорема teörem теперешний indigi; теперешняя молодёжь indigi yaşlar теперь indi; только теперь indi-indi; ~ приступай к работе indi işke başla теплота ılılıq теребить saçlamaq (saçlarğa) (за волосы), titmek (titirge) (чесать, трепать) тереть sürtmek (sürtürge), ışqılamaq (ışılarğa), uwmaq (uwurğa) (измельчая), süykemek (süykerge); заставить ~ sürttürmek (sürttürirge) терзать (причинять страдания) azaplamaq (azaplarğa), azap bermek (berirge) терзаться azaplanmaq (azaplanırğa), azap çekmek (çekerge) термин termin, añlatan söz тернистый tar; ~ путь tar yol терновник güwem терпеливый sabırlı, çıdamlı терпение sabır, çıdam; воплощённое ~ sabır taşı; ~ горько, зато плоды его сладки sabır acı(dır), meywesi tatlı(dır) (посл.); проявлять (проявить) ~ sabır etmek (eterge, qılmaq, qılırğa); терять ~ sabırsızlanmaq (sabırsızlanırğa) терпеть sabır etmek (eterge, qılmaq, qılırğa), çıdamaq (çıdarğa), tözmek (tözerge); ~ убыток zararlanmaq (zararlanırğa); ~ муку (муки, мучения, страдания, невзгоды) azap çekmek (çekerge) терпимость çıdamlılıq, sabırlılıq терпуг техн. törpü, räşpil территориальный topraq°; территориальная целостность topraq bütünligi территория topraq; родовая ~ aymaq террор terrör терроризировать qorqutmaq (qorqutırğa) терроризм terrörçilik террорист terrörçi терять yitirmek (yitirirge), yoqaltmaq (yoqaltırğa), ayırılmaq (ayırılırğa) (используется только вместе с предшествующим словом в исходном падеже), coymaq (coyurğa) теряться yoq bolmaq (bolurğa), yoq bolup ketmek (keterge), yoqalmaq (yoqalırğa), ğayıp bolmaq (bolurğa), yitmek (yitirge) тесать yonmaq (yonurğa) теснить qısmaq (qısırğa) тесно tar, tığız теснота tarlıq тесный tar, tığız; быть (становиться, стать) тесным tar bolmaq (bolurğa) тесто xamur; месить ~ xamur basmaq (basarğa); ставить ~ xamur qoymaq (qoyurğa); сдобное ~ şirin xamur тесть qayın ata, qaynata тесьма qaytan тетерев qur, tağ tawuğı тетива kiriş, yay ipi тетрадь defter тефтели köfte техник texnikçi техника texnik технический texnikiy техничный спорт. çeber; ~ игрок çeber oyunçı течение 1. ağım; ~ реки özen ağımı; среднее ~ orta ağım; 2. rewiş (событий) течь aqmaq (aqarğa), tammaq (tamırğa) (каплями), qanamaq (qanarğa) (о крови); у него текут слёзы közünden yaşı aqadı; у него слюнки текут onuñ silekeyi aqadı тёлка tana (двухгодовалая), qunacın (трёхгодовалая) тёлочка dişi buzaw (до одного года), tana (двухгодовалая), qunacın (трёхгодовалая) тёмно-бордовый qara-qızıl тёмный 2. (нечестный) qıñğır; тёмное дело раскроется и через сорок лет qıñğır iş qırq yıldan soñ da bilinedi; 1. (мрачный) qaranğı;
Закрыть