Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 224.

224 клочья); 2. (блевать) qusmaq (qusurğa) рваться 1. (стремиться) ıntılmaq (ıntılırğa), talpınmaq (talpınırğa); 2. (разрываться) üzülmek (üzülirge) реакционер geri fikirli реализация satuw (satma) (сбыт) ребёнок bala, bebek (грудной), çağa (грудной, новорожденный), sӓbi; для матери нет человека ближе её ребёнка anağa baladan da yaqın kişi yoq ребёночек balaçıq ребристый qabırğalı ребро qabırğa, eye ребус muamma ребята bala-çağa, oğul-qız ребятишки bala-çağa ребятня bala-çağa ревень rawant, uşqun реветь ökürmek (ökürirge) (преимущественно о животных), hayqırmaq (hayqırırğa) (орать, вопить) ревизия tekşerüw (tekşerme); подвергаться ревизии tekşerilmek (tekşerilirge) ревизоваться tekşerilmek (tekşerilirge) ревизор tekşerüwçi ревнивец künüçi ревнивый künüçi ревновать künülemek (künülerge), qızğanmaq (qızğanırğa) ревность künü, künüçilik, häset революционер ınqılapçı революция ınqılap, rewölüs, töñkeriş (переворот) регистрация qayt регистрироваться yazılmaq (yazılırğa) регламент regläment регулировать tertiplemek (tertiplerge), tertipleştirmek (tertipleştitige) регулярно qayıdalı регулярность dawamlılıq, qayıdalılıq регулярный dawamlı, qayıdalı редеть seyrelmek (seyrelirge), seyreklenmek (seyreklenirge), seyrekleşmek (seyrekleşerge) редис redis редиска redis редкий seyrek; становиться редким seyrelmek (seyrelirge), seyreklenmek (seyreklenirge), seyrekleşmek (seyrekleşerge) редко: ◊ ~ да метко yatıp atar (букв. "стреляющий лёжа"); ◊ очень ~ qırq yılda bir (букв. "раз в сорок лет") редкобородый köse редкостный tansıq реестр atawsöz режим tertip, nızam, rejim; режим работы iş saatları резание boğazlaw (boğazlama) (скота) резаный kesilgen (kesilmiş); резаная рана kesilgen (kesilmiş) yara резать 1. kesmek (keserge), toğramaq (toğrarğa) (на мелкие куски), tilmek (tilirge) (на узкие полосы или куски), qıymaq (qıyarğa (наискось); хорошо ~ ötmek (ötürge); этот нож не режет bu bıçaq ötmeydi; 2. boğazlamaq (boğazlarğa) (скотину); 3. yonmaq (yonurğa) (по дереву); 4. (скот) soymaq (soyurğa) резаться (о зубах) kesilmek (kesilirge) (перереза́ться), çıqmaq (çıqarğa) резвиться yugürişmek (yügürişerge) (букв. "бегать вместе") резвый şux резервировать ayırtmaq (ayırtırğa) резец keskiç резина rezin резкий qatı, tik, keskin, tiksözlü (о человеке); ~ ветер qatı yel; резкое слово qatı söz, tik söz; ~ голос tik ses; ~ ответ tik cawap резко keskin, keskinlik bile; ~ ставить вопрос meseleni keskin salmaq (salırğa, qoymaq, qoyurğa) резкость keskinlik (острота́), tik söz резня qırğın резолюция rezölüs результат netice, yemiş; конечный ~ soñunçı netice резчик (мастер по художественной резьбе) oymaçı, oyuwçı резьба bezek рейс safar; совершать рейсы qatnamaq (qatnarğa) река özen, darya (широкая, большая), nehir, aqan (aqar) suw; находящийся возле реки özen yanındağı; плыть по реке özende yüzmek (yüzürge); горная ~ tağ özen; полноводная ~ köpsuwlu özen реквизиция rekwizis рекой нареч. özen kibi; özen bolup рекомендация teklif рекомендовать teklif etmek (eterge, qılmaq, qılırğa), sunmaq (sunurğa) рекомендоваться tanışlıq bermek (berirge) реконструкция yanılaw (yanılama) ректор rektör религиозность dinçilik религиозный dinli, dinçi
Закрыть