Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 185.

185 поднос tepsi, sini, podnos подносить sunmaq (sunurğa) поднять kötürmek (kötürirge); ~ флаг bayraq kötürmek (kötürirge); ~ груз yük kötürmek (kötürirge); ~ руку qol kötürmek (kötürirge); ~ голову baş kötürmek (kötürirge); ~ дух ruhunı kötürmek (kötürirge) подняться 1. çıqmaq (çıqarğa) (взойти), kötürilmek (kötürilirge); ~ на гору tağğa çıqmaq (çıqarğa); 2. (о гневе, чувстве обиды, ненависти, любви, буране, буре, сильном ветре, шуме, споре, скандале) qozğalmaq (qozğalırğa) подобно kibi; ~ человеку kişi kibi подобный şekilli (кому-либо, чему-либо) подобострастно yaltaq-yaltaq подобрать termek (terirge) подогнать qıstamaq (qıstarğa) (поторопить) подогревать ılıtmaq (ılıtırğa) подогреть ılıtmaq (ılıtırğa) пододвигаться yaqınlamaq (yaqınlarğa), yaqınlaşmaq (yaqınlaşırğa) пододвинуться yaqınlamaq (yaqınlarğa), yaqınlaşmaq (yaqınlaşırğa) подозрение gümän подойти 1. (соответствовать) kelmek (kelirge), yaramaq (yararğa), yaraşmaq (yaraşırğa); не ~ по размеру (об одежде, обуви) kiçik kelmek; ◊ ~ друг другу teñ bolmaq (bolurğa); 2. (приблизиться) yanaşmaq (yanaşırğa), yaqın kelmek (kelirge), yaqınlamaq (yaqınlarğa), yaqınlaşmaq (yaqınlaşırğa) подоконник tereze (pencere) tübü подол etek; ~ платья köylek etegi; без подола eteksiz подолгу uzaq-uzaq подорвать partlatmaq (partlatırğa) подорожник бот. baqa yaprağı, it tili подосиновик qızılbaş подошва 1. (обуви) ultan; 2. (ноги) taban, ayaq tübü; 3. (горы) etek подпалить örtemek (örterge) подпереть tayamaq (tayarğa), tiremek (tirerge), söyemek (söyerge) подпирать tayamaq (tayarğa), tiremek (tirerge), söyemek (söyerge) подписать qol qoymaq (qoyurğa, salmaq, salarğa) подписаться 1. yazılmaq (yazılırğa) (на прессу); 2. qol qoymaq (qoyurğa, salmaq, salarğa) (поставить подпись) подписка abona подписывать qol qoymaq (qoyurğa, salmaq, salarğa) подписываться 1. yazılmaq (yazılırğa) (на прессу); 2. qol qoymaq (qoyurğa, salmaq, salarğa) (поставить подпись) подпись qol, ımza, elyazı, qoltamğa подплывать suw bile kelmek (kelirge) (на чём-либо), yüzüp yaqın kelmek (kelirge) (вплавь) подплыть suw bile kelmek (kelirge) (на чём- либо), yüzüp yaqın kelmek (kelirge) (вплавь) подпора tirek, bağana подпорка tirek, bağana подпоясаться sarılmaq (sarılırğa) подпоясываться sarılmaq (sarılırğa) подпруга qarın bağı, qolan, ayıl подпускать yaqınlaştırmaq (yaqınlaştırırğa) подпустить yaqınlaştırmaq (yaqınlaştırırğa) подрабатывать işlep almaq (alırğa) подработать işlep almaq (alırğa) подражать täklit etmek (eterge, qılmaq, qılırğa), öykünmek (öykünirge), oxşatmaq (oxşatırğa), oxşarğa tırışmaq (tırışırğa) подразделить bölmek (bölürge), ayırmaq (ayırırğa) подразделять bölmek (bölürge), ayırmaq (ayırırğa) подрастать ösmek (ösürge), ösüp qalmaq (qalırğa) подрасти ösmek (ösürge), ösüp qalmaq (qalırğa) подробно täfsillep; ~ объяснять täfsillep añlatmaq (añlatırğa) подробность täfsil, çintik; подробности täfsiller, täfsilät подросток ösmür, olan подруга dost; yoldaş; ~ жизни ömür yoldaşı по-другому başqaça по-дружески dostlarça, dostana, yoldaşlıq bile, yoldaşça, teñçe подружиться dostlaşmaq (dostlaşırğa), dost bolmaq (bolurğa), dostluq açmaq (açırğa), ortaqlaşmaq (ortaqlaşırğa), yoldaş bolmaq, yaqın kirmek (kirirge) (букв. "войти близко") подрумянивать qızıllatmaq (qızıllatırğa) подручный yardımçı, qoldaş подрывать partlatmaq (partlatırğa) (взрывать) подрывник partlatuwçı подряд (о договоре) podrat подрядчик podratçı подсадить кого mindirmel (mindirirge), atlandırmaq (atlandırığa)
Закрыть