Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 158.

158 либо) объяснять añlatmaq (añlatırğa) объясняться añlaşmaq (añlaşırğa) (с кем- либо), añlatılmaq (añlatılırğa) (истолковываться); это объясняется тем, что... ne üçün deseñiz...; bu şulay añlatıladı... объятие qulaç, quçaq; он заключил меня в объятия o meni qulaçına aldı обыкновение räsim обыск tintüw (tintme) обыскать tintmek (tintirge), axtarmaq (axtarırğa) обыскивать tintmek (tintirge), axtarmaq (axtarırğa) обычай adat, urf, yora, räsim обычный her waqıttağı обязанность wäzife, farz (преимущественно религиозная) обязанный tiyiş; обязан tiyiş овация alqış овдоветь tullanmaq (tullanırğa), tul qalmaq (qalırğa) овевать yelpimek (yelpirge) овёс sula овладевать iyelemek (iyelerge) (чем-либо), özleştirmek (özleştirirge) (осваивать, перенимать) овладеть iyelemek (iyelerge) (чем-либо), özleştirmek (özleştirirge) (освоить, перенять) овод зоол. böyelek, göwen, paşşa; личинка овода oqra овощ sebze, bostan yemişi овраг yar овсюг qara sula овсяный sula°, sulanıñ°, suladan işlengen (işlenmiş); овсяная крупа sula yarması овца qoy; годовалая овца toqlu овцевод qoyçu овцевязь kögen овцематка ana qoy овчар qoyçu овчарня qoyxana, aran овчина qoy terisi овчинный qoy teri, qoy terisinden işlengen (işlenmiş) огарь зоол. añıt (водоплавающая птица красной окраски) оглавление mazmun оглашение ilän оглобля arış оглянуться aylanıp qaramaq (qararğa), burulıp qaramaq (qararğa), aylanıp baqmaq (baqarğa), burulıp baqmaq (baqarğa) огневой 1. воен. atuw°, atışuw°; огневая позиция atışuw orunı; 2. (пылкий, горячий) yalınlı огненный otlu, ot°, yalınlı (пламенный) огнеопасный ot xawuflı огнепоклонник otqa tapınuwçı огнепоклонничество otqa tapınuwçılıq огнепоклонство otqa tapınuwçılıq огнестойкость otqa çıdamlılıq огнетушитель ot söndürgiç, ört söñdürgiç огнеупорный otqa çıdamlı огниво çaqmaqtaş, otluqtaş ого! abow! оголённый yalan оголиться yalanlaşmaq (yalanlaşırğa) оголтелый çetten çıqqan (çıqmış) оголяться yalanlaşmaq (yalanlaşırğa) огонёк otçuq огонь ot; ◊ из огня да в полымя ayıdan qaçqan (qaçmış) - börüge; ◊ остаться между двух огней arada qalmaq (qalırğa); ◊ дыма без огня не бывает tütünsiz ot bolmaz; Страна огней Otlar ölkesi (образное название Азербайджана) огород bostan огорчаться qayğılanmaq (qayğılanırğa), rencimek (rencirge), üzülmek (üzülirge) огорчённый sınıq огорчиться qayğılanmaq (qayğılanırğa), rencimek (rencirge), üzülmek (üzülirge) ограбить talamaq (talarğa) ограбление talan ограда qora, çiten, çarbağ, qorquwlıq ограниченность aqılı qısqalıq; aqılı azlıq (умственных возможностей) ограниченный 1. (замкнутый) çeklengen (çeklenmiş); быть ограниченным çeklenmek (çeklenirge); 2. (умственно) aqılı qısqa, aqılı pes ограничивать çeklemek (çeklerge), çek qoymaq (qoyurğa) ограничить çeklemek (çeklerge), çek qoymaq (qoyurğa) огрех ala qalğan yer огромность büyüklik огромный büyük, büyükten-büyük, balaban, aznawur, dew, zor, fil kibi (букв. "как слон"); ~ шаг dew adım; огромное дерево dew terek огрубеть qatmaq (qatırğa) огузок but огурец xıyar огурчик xıyarçıq ода medhiye
Закрыть