Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 138.

138 (eñkeyirge), eyilmek (eyilirge) наковальня örs, sandal, töş наконец kelip-kelip наконечник uç, başaq накопить toplamaq (toplarğa) накопиться qoşulmaq (qoşulırğa) накрапывать sepelemek (sepelerge), çisemek (çiserge) накрасить boyamaq (boyarğa) накраситься boyanmaq (boyanırğa) накрениться ağmaq (ağarğa) накреняться ağmaq (ağarğa) накричать cekirmek (cekirirge) накрывать qaplamaq (qaplarğa), yapmaq (yaparğa), örtmek (örtürge) накрытый yabıq накрыть qaplamaq (qaplarğa), yapmaq (yaparğa), örtmek (örtürge) наладить tertiplemek (tertiplerge) налаживать tertiplemek (tertiplerge) налево solğa; ~ равняйсь! solğa baq!; поворачиваться ~ solğa dönmek (dönerge) налёт basqın налётчик basqınçı наливать tökmek (tökerge), quymaq (quyurğa) наливаться tökülmek (tökülirge) (натекать, набираться во что-либо) налиться tökülmek (tökülirge) (натечь, набраться во что-либо) налицо bar наличествующий bolan, mawcut наличный bolan, mawcut налог: натуральный ~ qalan (с земледельцев) наложить üstüne (üstke) qoymaq (qoyurğa), qalamaq (qalarğa) (в определённом порядке) намагнитить mägnitlemek (mägnitlerge) намагнититься mägnitlenmek (mägnitlenirge) намагничивать mägnitlemek (mägnitlerge) намагничиваться mägnitlenmek (mägnitlenirge) намазанный sürtülgen (sürtülmiş); быть намазанным sürtülmek (sürtülerge) намазать sürtmek (sürtürge), maylamaq (maylarğa), süykemek (süykerge); он намазал хлеб маслом o ekmekke may sürtti; заставить ~ sürttürmek (sürttürirge) намазаться maylanmaq (maylanırğa) намазываемый sürtülen намазывание намазывать sürtmek (sürtürge), maylamaq (maylarğa), süykemek (süykerge) намазываться maylanmaq (maylanırğa) намазывающий sürtüwçi намасливать maylamaq (maylarğa) намасливаться maylanmaq (maylanırğa) намаслить maylamaq (maylarğa) намаслиться maylanmaq (maylanırğa) наматывать çırmamaq (çırmarğa) намедни baya, demin намереваться sağış etmek (eterge) намерение niyet, sağış, murat; иметь ~ niyetli bolmaq (bolurğa); недоброе ~ qast намеренно maxsus наметать sırımaq (sırırğa), qawımaq (qawırğa) наметить közlemek намечать közlemek намечаться oylanılmaq (oylanılırğa) намёк işäre, ip uçu (букв. "кончик нити") намётки çama намокнуть ibimek (ibirge) намордник burunlıq наморщить bürmek (bürürge) намотать çırmamaq (çırmarğa) намочить ibitmek (ibitirge); ~ в молоке sütlemek (sütlerge) намыленный sabunlı намыливание sabunlaw (sabunlama), sabunlanuw (sabunlanma), sabunlatuw (sabunlatma) намыливать sabunlamaq (sabunlarğa), sabunlatmaq (sabunlatırğa) намыливаться sabunlanmaq (sabunlanırğa) намылить sabunlamaq (sabunlarğa), sabunlatmaq (sabunlatırğa); ~ руки qolnı sabunlamaq (sabunlarğa), qolğa sabun sürtmek (sürtürge) намылиться sabunlanmaq (sabunlanırğa) нанести yaqmaq (yaqarğa) (на поверхность) нанизать tizmek (tizerge) нанизывать tizmek (tizerge) нанимать yallamaq (yallarğa) наниматься yallanmaq (yallanırğa) наносить yaqmaq (yaqarğa) (на поверхность) нанять yallamaq (yallarğa) наняться yallanmaq (yallanırğa) наоборот: с точностью до ~ tam gerisi наорать cekirmek (cekirirge) нападать atılmaq (atılırğa), basmaq (basarğa) нападающий спорт. hücümçi нападение basqın напарник eş, qoldaş напа́сть atılmaq (atılırğa)
Закрыть