Вопросы башкирской филологии - 1959. Страница 70.

Продолжение Племена (ырыу) Роды (түбэ, аймаҡ) Основная тамга (томға) Родо-племенные знаки Дерево (ағас) Птица (ҡош) Уран (оран) Ельдят (Йәл­ дәт) Дуваней (Ды- уанэй) Канлы (Ҡаңлы) К аршин (Ҡ ар­ шын) Буляр (Бүләр) Биляр (Лзй- лэр) Еней (Йәнәй) Мин ( Мең) Кыр-Ельдят (Ҡыр Йәлдәт) Идель-Канлы (Иҙел Ҡаңлы) Кыр-Канлы (Ҡыр Ҡаңлы) Ю ректау-К ан лы (Йөрәктау Ҡаң­ лы) Акта-Канлы (Ак­ тау Ҡаңлы) Кадряй (Кәҙрәй) Сатлыган (Сат­ лығ ап) Карга (Ҡ арға) Кадыр (Ҡадыр) Сураш (Сураш) Мышига (Мы­ шыға) Салауш (Сәләүәш) Калмаш (Ҡал­ маш) Сураш (Сураш) Камбар (Ҡ амбар) Тугыз (Туғыҙ) Бугазы (Боғаҙы) Суби-Мин (Сүби Мең) Кыркулле-Мин (Ҡыркүлле Мең) Асылы-Мин (Асы­ лы Мең) Яиксыбы-Мин (Яйыксыбы Merf) Уршак-Мин (Өр­ шәк Мең) Иликей-Мин (Иле­ кәй Мең) Миркит-Мин (Меркет Мең) Ногай-Мин (Ну­ ғай Мең) Сарылы-Мия (Һа­ рылы Мең) Кубау (Ҡыбау) күҫәү •кочерга’ карама 'вяз* бөркөт 'беркут* байһонгор 'байхонгор’ кайын 'береза’ имән *дуб’ карағош 'орел* карсыға 'ястреб* байһонгор ‘байхонгор* 70
Закрыть