Вопросы башкирской филологии - 1959. Страница 67.

Таблица родо-племенного состава башкир в XVIII в.

Племена (ырыу) Роды (түбә, айман) Основная тамга (тамга) Родо-племенные знаки Дерево (ағас) Птица (теош) Уран (вран) Бурзян (Бер- йэн) Усерган (Үһәр- гән) Таңгаур (Тәң- гәүәр) Юрматы (Юр­ маты) Кыпсак (Кып­ сак) Тамьян (Тамъ­ ян) Мунаш (Монаш) Ямаш (Ямаш) Ногай (Нугай) Баюлы (Баюлы) Жанса (Жанса) Сураш (Сураш) Аю (Айыу) Бшпей (Бишәй) Шишей (Шишәй) Ялан-Тангаур (Ялан Тәцгәүер) Урман-Тадгаур (Урман Тәцгә­ үер) Татигас (Тәтәгәс) Азнай (Аҙнай) Ильчектемир (Илсектимер) Кармыш (Ҡармыш) Ногай (Нугай) М ишар—Юрматы (Мишәр Юрматы) Кары—Кыпсак (Ҡарый Ҡыпсак) Туркмен—Кыпсак j (Төрөкмән Ҡып­ сак) или Ак- Кыпсак (Аҡ Ҡыпсак) Кыпсак (Ҡыпсак) Сянким-Кыпсак (Сәнкем Ҡып­ сак) Суун-Кыпсак (һыуын Ҡыпсаҡ) Бушман-Кыпсак (Бушман Ҡыпсаҡ) Карагай-Ҡыпсак (Каравай Ҡыпсаҡ) Гирей-Ҡыпсак (Гәрәй-Ҡыпсаҡ ) Мясоут (Мәсәүт) Нугуш-Тамьян Ногош Тамъян) Куян (Ҡуян) сүкеш ’молоток’ әүернә ’крестовина’ койошкан ’нахвостник лошади’ ай 'месяц’ һәнәк 'вилы’ шәлтәү ’кожаная петля’ көйәнтә ’коромысло’ мыҫкал ’весы’ капка ’ворота’ юкә 'липа карагас 'карагач* миләш ’рябина* ерек 'ольха* карама ’вяз’ карат ай бөркөт 'беркут* торна ’журавль* һайыҫһан ’сорока’ бөркөт ’беркут’ кар сыт а ’ястреб’ ыласын ’сокол’ токсаба •токсаба’ токсаба ’токсоба’ 5* Ъ1
Закрыть