Марков В.И. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв (2016). Страница 361.

362 В. И. Марков. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв.

1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев, 1886. С. 87-89. Gorski К. Historia jazdy polskiej. Krakow, 1894. S. 27.

Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 279-281. Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 324, 336; Barski B. Szkic z dziejow Tatarow polskich w XVII w. // Rocznik Ta- tarski T.2. Zamosc, 1935.

Там же. S. 344-345.

Polujanski A. Opisanie lasow Krolestwa Polskiego i Gubernij Za- chodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod wzgl^dem historycznym, sta- tystycznym i gospodarczym. T. III. Warszawa, 1855. S. 118.

Akta grodzkie i ziemskie. T. III. Lwow, 1872. No. 5.

Ksi^ga przychodow i rozchodowmiasta 1404-1414 //Pomniki dziejo- we Lwowa z archiwum miasta. T. 2. Lwow, 1896. S. 40-41.

Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1. Санкт-Пе­ тербург, 1846. С. 32.

Гаркавец А. Н. Каталог и тексты памятников армянским пись­ мом // Кыпчакское письменное наследие. Том I. Алматы, 2002. С. 5-10.

Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев, 1886. С. 113-117. См. также: Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли. Литовский период. Вша Церква, 2007. С. 307, 363.

Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 2. Санкт- Петербург, 1848. С. 4; Zajaczkowski A. Karaimi na Wolyniu // Roc­ znik Wolyiiski. Т. III. Rowne, 1933. S. 166-169; Czacki T. Rozprawa о Zydach i Karaitach. Krakow, 1860. S. 143.

Zajaczkowski A. Karaimi na Wolyniu // Roczni kWolyiiski. T. III. Rowne, 1933. S. 181-185.

Czacki T. Rozprawa о Zydachi Karaitach. Krakow,1860. S. 143; Zaja­ czkowski A. Karaimi naWolyniu // Rocznik Wolyiiski. T. III. Rowne, 1933. S. 166-169.

Лелик С. Останш з кара'гшв // Газета «Репортер». 1вано-Фран- ювськ, 8 березня, 2012.

Гаркавець А. Уруми Надазов’я. Алма-Ата, 1999. С. 5. Голубовский П. В. Печенеги, тюрки и половцы до нашествия та­ тар. Киев, 1884. С. 151-152.

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. Санкт- Петербург, 1906. С. 14.

Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. Санкт- Петербург, 2003. С. 159.

Закрыть