Марков В.И. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв (2016). Страница 357.

358 В. И. Марков. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв.

981 982 983 984 985 986 987 988 Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Serya 9. Krakow, 1893.

S. 266.

Barski B. Szkic z dziejow Tatarow polskich w XVII w. // Rocznik Ta- tarski T.2. Zamosc, 1935. S. 299.

Баранович А. И. Украина накануне освободительной войны середины XVII века (социально-экономические предпосыл­ ки войны). Москва, 1959. С. 53; Borawski Р., Dubinski A. Tatarzy polscy dzieje, obrzfdy, legendy, tradycje. Warszawa, 1986; Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Serya 9. Krakow, 1893. S. 264-266; Володшня княз1в Острозьких на Схщнш Волиш (за швентарем 1620 року). Переклад, упорядкування i передмова 1рини Ворон- чук. Кшв-Старокостянтишв, 2001.

Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 384; Borawski P., Dubinski A. Tatarzy polscy dzieje, obrz?dy, legendy, tradycje. Warszawa, 1986; Богомолов А. В., Дубенко О. В., Дани­ лов С. И., Радивилов Д. А. Мусульманское образование в Укра­ ине (1918-1927 рр.): политико-правовые и организационно­ институциональные аспекты // Схщний свгг. Кшв, 2004. No. 2. С. 36; Kryczynski S. Tatarzy litewscy: proba monografii historyczno- etnograficznej // Rocznik Tatarski. T. III. Warszawa, 1938. S. 253. Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowian- skich, wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywi- ckiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880-1902, т. XI, S. 257; Леп- тюк Б., Ситник А., Соколов В. Старокостянтишв i округа: вщ залюднення до ру'ши (розвщки з доробку Опекая Барановича та сучасних науковщв) // Остропана в Украш! i Ceponi. Ма- тер!али м!жнародного наукового симпоз1уму (Велика Волинь.

T. 23). Старокостянтишв, 2001.

Атаманенко В. Б. Мкта Заславщини на початку XVII ст. // Ме­ тафора сшльного дому: Заславщина сильного дому: Матер1али науково! конференцП 21-22 грудня 2006 року. 1зяслав-Острог, 2006. С. 32-38; Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego I in­ nych krajow slowiariskich, wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chle­ bowskiego, J. Krzywickiego i W. Walewskiego. Warszawa, 1880-1902. T. XIV. S. 443.

Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 312. Баранович О. Залюднення Волинського воеводства в першш по­ ловит XVII ст. Кшв, 1930. С. 42.

Закрыть