Марков В.И. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв (2016). Страница 356.

Примечания 357 Szkicz dziejow Tatarow polskich w XVII w. // Rocznik Tatarski. T. 2. Zamosc, 1935. S. 262-263.

968 Korzon T. Dolainie dola Jana Sobieskiego 1629-1674. T. 1. Krakow, 1898. S. 54.

969 Цит no: Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim po- graniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 310-311.

970 Barski B. Szkicz dziejow Tatarow polskich w XVII w. // Rocznik Tatar­ ski. T. 2. Zamosc, 1935. S. 258-259.

971 Там же. S. 270-271.

972 Kolodziejczyk D. Ottoman Podillja: The Eyalet of Kam’janec’, 1672- 1699 // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 16, No. 1/2. Harvard, 1992. P. 94-97; Agoston G., Bruce Masters B. Encyclopedia of the Ottoman Empire. New York, 2009. P. 306.

973 Pogorzelski A. J., Polscy Tatarzy // Biuletyn Instytutu Pami^ci Naro- dowej. No. 3 (38). Warszawa, 2004. S. 59.

974 Barski B. Szkic z dziejow Tatarow polskich w XVII w. // Rocznik Tatarski T. 2. Zamosc, 1935. S. 269-299; Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 319-340; Мухлинский А. О. Исследо­ вание о происхождении и состоянии литовских татар. Санкт- Петербург, 1857. С. 41.

975 Kryczynski S. Tatarzy litewscy: proba monografii historyczno-etno- graficznej // Rocznik Tatarski. T. III. Warszawa, 1938. S. 36-37.

976 Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 376-377.

977 Мухлинский А. О. Исследование о происхождении и состоянии литовских татар. Санкт-Петербург, 1857. С. 44.

978 Цит. по: Barski В. Szkicz dziejow Tatarow polskich w XVII w. // Rocz­ nik Tatarski T. 2. Zamosc, 1935. S. 259.

979 Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowian- skich, wyd. podred. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywi- ckiego i W. Walewskiego. Warszawa, 1880-1902. T. VII. S. 682-689; Borawski P., Dubinski A. Tatarzy polscy dzieje, obrz^dy, legendy, tra- dycje. Warszawa, 1986; Barski B. Szkic z dziejowTatarow polskich w XVII w. // Rocznik Tatarski. T. 2. Zamosc, 1935. S. 232; Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Serya 9. Krakow, 1893. S. 265-266, 383.

980 Borawski P., Dubinski A. Tatarzy polscy dzieje, obrz?dy, legendy, tra- dycje. Warszawa, 1986. S. 85.

Закрыть