Марков В.И. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв (2016). Страница 342.

Примечания 343 781 Мемуары, относящиеся к истории южной Руси. Выпуск I (XVI ст.). Киев, 1890. С. 78.

782 См.: Brockner A. Walka о j?zyk. Lwyw, 1917. S. 247; Kitowicz J. Opis obyczajow i zwyczajow za panowania Augusta III. T. II. Petersburg i Mohylew, 1855. S. 178, 190-191; Kubala L. Szkice historyczne: se- rya pierwsza [i druga]. 1896. S. 173; Gol^biowski t. Ubiory w Pols- ce od najdawniejszych czasow az do chwil obecnych. Krakow, 1861.

S. 132; Sikora R. Taktyka walki, uzbrojenie i wyposazenie husarii w latach 1576-1710. Siedlce, 2010, S. 245-246; Talko-Hryncewicz J. Muslimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. Krakow, 1924. S. 104- 105, 112; Muzeum Wojska Polskiego: www.muzeumwp.pl; Zbior pa- mietnikow о dawney Polszcze. T. III. Warzawa, 1822. S. 67 и др.

783 Ksi^ga pami^tnicza Jakuba Michalowskiego Wojskiego lubelskie- go a pozniej kasztelana bieckiego ksi?ga pami^tnicza z dawnego r^kopisma b^d^cego wlasnosci^ Ludwika Hr. Morsztyna. Krakow, 1864. S. 5; Грушевський M. IcTopifl Укра1ни-Руси. T. VIII. Ч. II. Кш'в, 1995. C. 164.

784 Oswi^cim S. Dyaryusz 1643-1651 // Scriptores rerum Polonicarum.

T. XIX. Krakow, 1907. S. 336.

785 Prymak M. T. Rembrandt’s «Polish Rider» in its East European Con­ text //The Polish Review. Vol. 56. No.3 (2011). New York, S. 159-186; Zygulski Z. Lisowczyk Rembrandta (studium ubioru i uzbrojenia) // Biuletyn Historii Sztuki, 26 (1964), Nr. 2. pp. Warszawa, S. 83-111.

786 Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane roky 1584. Krakow, 1858. S. 159.

787 Леп’явко С. Козаки i татари на початку 1580-х роюв // HayKOBi записки. 36ipHHK праць молодих вчених та асшранНв. Кш'в, 2001. Т. 6. С. 30-43; Грушевський М. IcTopifl Украши-Руси. Т. VII. Кш'в, 1995. С. 169.

788 Listy Stanislawa Zolkiewskiego: 1584-1620. Krakow, 1868. S. 27-28.

789 Там же. S. 81.

790 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Отоман- ской Порты до начала XVIII в. Санкт-Петербург, 1887. С. 483, 487,488; Грушевський М. IcTopifl Украши-Руси. Т. VII. Кш'в, 1995. С. 513-518; Сас М. П. Запорозько-Кримський floroeip 1624 // Ен- циклопещя icTopi'i Украши. Т.З. Кш’в, 2005. С. 278.

791 Описание Черного моря и Татарии составил доминиканец Эмиддио Дортелли д’Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. 1634 г. // Записки Императорского Одесского общества исто­ рии и древностей. Т. 24. Ч. II. С. 106-113; Смирнов В. Д. Крым­ ское ханство под верховенством Отоманской Порты до нача­
Закрыть