Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 99.

XII. юлдл Морозка бала сарынан у к Мечик кеуек кешелэр тур а­ Ьында шулай уйларга рэ^этлонгэйне: ундай кешелэр у к о ­ ренен, ысын хистэрен — Морозканьгкы кеуек ук ябай Ьэм кескэй хистэрен — зур Ьэм матур Ьу^^эр менэн бизэй^эр, шулай итеп, Морозка кеуек уз хистэрен ул тиклем матур итеп эйтеп бирэ алмаусы кешелэр?эн айырылып TopopFa тырышалар. Быныд шулай икэнен ул y je лэ айырым-асытс адлап еткермэй Ьэм ул быны у? Ьу^^эре менэн эйтеп тэ бирэ алмад ине, лэкин у^е менэн был кешелэр араЬында буяулы ялиан Ьу^^эр^эн Ьэм эштэр^эн инбарэт булран ут- кеЬе? стена барлырын Ьэр ватш т куделе менэн тоя. Мэ^э- лэн, Мечик, теге кендо Морозка менэн Ьу^гэ килгэс, у^ен улемдэн 'котаарыуы осон yFa рэхмэт йо^онэн юл биргэн булып куренергэ тырышты. Был кешегэ ^карата эсендЭге насар хистэр^е бадыуы тураЬындары уйы, хатта ул кеше 6 biFa лаЙБыЛыз булЬа ла, уныд куделен хозур Ьэм сабыр- лы Ьарыш менэн тултыра ине. Ш улай ^а ул куделенед ид тэрэн ерендэ у?енэ лэ Ьэм Морозкара ла асыу Ьатслай, сонки ул ысынында Морозкара ботэ яуызльгктарзы телэй, тик унан 'Kyp'K'KaHFa Ьэм сабырлы Ьарышты кисереу ма- турыратс, куделлерэк булганра Fbrna ул асыулы тормошка ашыра алмай.

Морозка иЬэ Варяныд Мечикты матурыра'к булганы ©сон артьгк кургэнен, уны тынгкы матурльгк итеп кенэ т у ­ гел, э ысын, эске матурлы^к итеп Ьанаранын Ьиз?е. Бына шура курэ лэ Морозка, Варяны ядынан кургэс, ирекЬе?- 4* 99
Закрыть