Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 96.

— Киттек... — Левинсон уньщ еденэ кагылды, Ьэм улар экрен генэ баракка карай китте.

«Ысындан да, шулай эшлэр?эрме икэн улар?..» Мечик ергэ йе? тубэн ятты ла кулдары менэн битен капланы. Ул шулай купмелер ятты. Унан урынынан тор?о ла, агастар- Fa тотона-тотона, яраланган кешелэй тентерэклэп, Сташ ин­ ский менэн Левинсон артынан китте.

Эйэр?эре Ьалдырылган, Ьыуына тешкэн аттар талсык- к ан баштарын yFa табан бора; акланда партизандар хы- рылдап йоклай, кайЬы бер?эре аш бешерэ. Мечик Ста- шинский?ы э?лэне, тапмагас, йугерэ-атлай баракка китте.

Ул вакытында барып етте. Сташинский, Ф роловка ар- ты менэн тороп, калтыранган кулдары н яктыга Ьу?ып, мензуркага ни?ер Ьала ине.

Мечик, куркы уы нан ку??эрен акайтып, yFa ташланды: — Туктагы?!.. Ни эшлэййеге? he??.. Туктагы?! Мин бе- тэЬен дэ ишеттем!..

Сташинский, Ьидкэнеп, yFa табан башын бор?о, кулда- ры тары ла ныгырак калтырай башланы... "Капыл ул М е­ чикка табан атланы, уныд мадлай тамыры кып-кы?ыл б у­ лып кабары п сыкты.

— Вон!.. — тине ул, шомло удаллык менэн ы ды лдап.— Ултерэм!..

Мечик сэрелдэп кыскырып ебэр?е йэм, ни эшлэгэнен белмэйенсэ, барактан атылып CbiFbin китте. Сташинский шунда у к тынып калды Ьэм Ф роловка табан боролдо.

Фролов, ку? кырыйы менэн мензуркага шиклэнеп ка- рай-карай: — Нимэ... нимэ был?.. — тип Ьораны.

— Бром был, эсеп ебэр... — тине Сташинский ки^кен, k o t f h тауыш менэн.

Улар?ыд ку? караш тары осрашты йэм улар, бер-бере- Иен адлап, бер ук уйиа бирелеп, катып калды,.. «Бет- тем ...»— тип уйланы Фролов Ьэм нидэлер гэжэплэнмэне, к ур к ы у ?а, борсолоу ?а, эрнеу ?э Ьи?мэне. БетэЬе лэ ябай, едел булып тойолдо. Эгэр йэшэу газаптар вэгэ?э итэ, э улем бары улар?ан котк ар а Fbrna икэн, ул сакта уныд шул тиклем куп яфаланыуы, тормошка теше-тырнагы менэн йэ- бешеуе, улемдэн кур кы уы хатта сэйер булып тойолдо yFa. Ул, нимэлер э?лэгэндэй, тирэ-йунгэ ме?кен генэ карап ал­ ды, унан янындагы артЬы? урындыкта торган, кул теймэ- гэн ашына теклэне. Ьетле кедэл ине ул, инде Иыуынган Ьэм е?тендэ себендэр осоп йерей. Фроловтыд ку??эрендэ ауырый башлагандан бирле беренсе мэртэбэ э?эм теде са- гылды — был йэ у?ен, йэ Сташинский?ы кы?ганыу билдэ- 96
Закрыть