Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 95.

— Белмэйем...

Левинсондын, кесЬезлек Ьизелеп торган бындай й©з©н Мечиктыц бер касан да кургэне ю к ине.

— Берзэн-бер сара к ал а шикелле... ул турала уйлагай- ным инде... — Левинсон, тотлотоп, яцактарын каты кыдты ла бер a?Fa енЬ©з калды.

— Ш улаймы? — тине Сташинский, унын, яуабын кетоп.

Мечик, ниндэй^ер насарлы к Ьизенеп, алга ынтылып куй^ы, бында ятканын с а к -са к Ьиззермэне.

Левинсон уззэренэ калган берзэн-бер сараны бер Ьуз менэн эйтергэ телэгэйне, лэкин уны эйтеуе шул хэтле кы- йын ине, курэЬец,— эйтэ алманы. Сташинский yFa хэуеф- лэнеп, гэжэплэнеп караны Ьэм... ацланы.

Улар, бер-береЬенэ карамайынса, калтыранып, тотлога- тотлога Ьэм шунын, менэн яфаланып, инде икеЬенэ лэ бил- дэле булган, лэкин бер hy? менэн эйтергэ кыйыулыктары етмэгэн нэмэ тураЬында Ьейлэшэ башланы. Эгэр уны эйт- Ьэлэр, бэлки, бетэ нэмэ шунда у к хэл ителер Ьэм уларзыц яфаланыузары ла бетер ине.

«Улар уны ултерергэ телэй^эр...» — тип уйланы Мечик Ьэм агарынып китте. Иерэге шундай каты тибэ башланы, Левинсондар бына-бына уны ишетерзэр кеуек тойолдо.

— Э ул нисек — насармы? Бик насармы? — тип, Левин­ сон к ат-к ат Ьораны. — Эгэр хэлебез шундай булмаЬа ине... Эгэр без уны Ьауыктырырга тырышмаЬак ине... 'КызкаЬы, уныц ниндэй 39 булЬа Ьауыгырлык ©моте бармы?

— Бер ниндэй 39 ©мет юк... Эш ундамы ни Ьуц?

— Ш улай §а, нисектер, ецелерэк, — тине Левинсон. Ул узен узе алдауынан шунда у к оялды, лэкин yFa ысынлап та ецел булып китте. Бер аз тынып торгандан Ьуц, ул эк- рен генэ эйтте: — Быны беген ук эшлэргэ тура килер... тик, кара уны, бер кем дэ ЬизмэЬен, иц меЬиме — узе Ьизмэ- Ьен... шулай эшлэп буламы?..

— Ул Ьизеуен Ьизмэд... тиззэн yFa бром бирэЬе бар, бы ­ на бром урынына... Э бэлки, иртэгэ саклы калдырып торор- 603?..

— Ницэ Ьузырга... барыбер бит... — Левинсон, карта- Ьын Ьалып, урынынан торзо. — Ш улай кэрэк бит — баш ка эмэл юк... Ш улай кэрэк би т?..— Узе yFa булышлык итергэ телэгэн кешеЬенэн ярзам ©злэй ине ул ирекЬеззэн.

«Эйе, шулай кэрэк...» — тип уйланы Сташинский, лэкин эйтмэне.

Левинсон экрен генэ Ьуз башланы: — Тыцла эле Ьин, тураЬыи эйт, Ьин эзерме? Тик тура- Ьын гына эйт...

~ Мин эзерме? — тине Сташинский. — Эйе, эзер.

95
Закрыть