Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 94.

кагылып, калтыранган тауыш менэн эрней-эрней Ьойлэй башланы: — Тьщла, Павлуша... тыдла, балакайым, Павлуша!.. Ун- дай ер юкмы ни инде, юкмы ни, э?.. Йэ, нисек кен итербез Ьуц, балакайым, Павлуша, нисек кен итербез? Бер кемем дэ ю к бит минед... У^ем генэ мин... карт... тиззэн улергэ вакыт... — Ул, Ьуз таба алмайынса, хэлЬезлэнеп haya йотто Ьэм калтыранган буш кулы менэн улэнгэ йэ- беште.

Мечик yFa караманы, хатта Ьейлэгэн Ьуззэрен дэ тыд- ламаны, шулай ?а Пиканыд hap Ьузе Ьайын йерэгендэ ни- мэлер экрен генэ Ьулкылдап куй^ы, — эйтерЬец, кемдер кыйыуЬыз бармактары менэн уныд йерэгендэге элегэ идэн ботактарзы д шидгэн япрактарын 039 ине. «БетэЬе лэ бет- те, бер касан да кире кайтмад инде...» — тип уйланы М е­ чик. Ура узенед шидгэн япрактары кыдганыс ине.

Ул Пиканан нисек тэ котолор есен: — И окларга барам... Арыным... — тине.

Ул, урман эсенэрэк, куйы агастар араЬына инеп, к ы уа к адтына ятты ла борсоулы йокора талды... "Капыл уянды, — эйтерЬед, уны тотоп Ьелкеттелэр. Йерэге тынысЬызланып тибэ, тирле кулдэге тэненэ йэбешкэн. "Кыуак артында ике кеше Ьейлэшэ: Мечик уларзыд Сташинский менэн Левин­ сон икэнен таныны. Ул, Ьак кы на ботактарзы айырып, уларга караны.

— ...Барыбер бынан Ьуд был районда калы узы д M9F9- нэЬе юк, — тине Левинсон куделЬез генэ. — Берзэн-бер юл — Тудо-Вака уйЬыулыгына китеу... — Ул, сумкаЬын асып, картаЬын сыгар^ы. — Бына... Бында тау Ьырттары буйлап утергэ була, э тешеуен Хаунихедза буйлап тешер- без. Алыд ер, эммэ баш ка сара юк...

Сташинский картага тугел, э кеше тире менэн Ьуиарыл- FaH Ьэр бер сакры мды улсэгэндэй, кайзалыр тайга эсенэ кар ай ине. "Капыл ул, бер кузен селт-селт йомголап, Л е ­ винсонра караны: — Э Фролов?.. Ьин уны тары онотаЬыд...

— Эйе — Фролов... — Левинсон улэнгэ ауыр FbiHa ул- тырзы. Мечик уныд тедЬез, комЬарган йезен якындан курзе.

Сташинский, бер аз тын ултыргас, акрын гына эйтте: — Элбиттэ, мин уныд менэн к ал а алам... Асылда, был минед бурысым...

— Буш Ьуз! — тине Левинсон, кулын Ьелтэп. — Иртэ- гэ теш вакытынан да Будиа калмайынса бында беззед эз менэн япондар килэсэк... Ьинед бурые ултерелеуме ни?

— УлайЬа, ни эшлэргэ Ьуд?

94
Закрыть