Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 93.

этЬед тед алды. "Капыл ул ниндэйдер эске бер кестен, тер- теуенэн Ьидкэнеп уянды йэм тирэ-ягына караны... Уныц нисек йокларанын берэу дэ Ьидмэгэйне. Партизандар уньщ кэдимге, бер а? кемре аркаЬын шэйлэне. Э кем дэ булЬа унын, тураЬында, ул Ьэр кем шикелле арыран, йокларра телэй, тип уйлай инеме ни Ьуц?.. «Былай... кесем етерме икэн?» — тип уйланы Левинсон, Ьэм был шундай килеп сыкты, эйтерЬен,, быны ул тугел, э баш ка берэу Ьорай ине. Левинсон башын сайкап куйды Ьэм теддэренен,, асыу кил- тереп, дер-дер калтырауын Ьидде.

— Бына... тиддэн катыньщды ла курерЬбц,— тине Д у ­ бов Морозкара, госпиталгэ килеп еткэс.

Морозка бер Ьуд дэ ендэшмэне. Гэрсэ был кондэрдэ ул Ьаман Варяны курергэ телэЬэ лэ, ике аралары монэсэбэт- те беткэнгэ идэплэй ине. Ул, уд-уден алдап, уценен, телэген сит кешенен, тэбиги кыдыкЬыныуы итеп уйланы: «Нисек барып сырыр икэн улардын, р и ш ы к - м и ш ы р ы » ?

Лэкин уны кургэс (Варя, Сташинский Ьэм Харченко, келэ-келэ кулдарын Ьудып, барак янында торалар ине), куцеле илэдлэнеп китте. Ул, туктап тормайынса, взвод ме­ нэн бергэ саган арастары адтына удды Ьэм, эйэр кайышта- рын буш аткан кеше булып, айрыры янында одак маташты.

Мечикты эдлэп йервгэндэ Варя идэнлэшеуселэргэ тид- тид генэ яуап кайтарды, ботэЬенэ лэ оялып кына, иртибар- Ьыд FbiHa йылмайды. Мечик уны караш ы менэн капшаны ла hygheg генэ идэнлэште Ьэм кыдара-кыдара башын тубэн эйде: ул Варяньщ уньщ янына шунда у к йугереп килеуенэн Ьэм ботэ кешенен, бында нимэлер барлышьт Ьидеуенэн куркты . Лэкин Варя, ниндэйдер эске эдэпкэ буйЬоноп, уны куреугэ шатланранын Ьиддермэне.

Мечик Зючиханы арлы-бирле бэйлэне лэ урман эсенэ шылды. Бер нисэ адым киткэс, Пиканы осратты. Ул уце­ нен, аты янында ята, уйсан, куддэре дымлы Ьэм Ьагышлы ине.

— Ултыр... — тине ул арыран тауыш менэн.

Мечик уныц янына ултырды.

— Хэдер кайда барабыд инде?..

Мечик яуап бирмэне.

— Б ал ы к тотор инем мин хэзер... — тине Пика уйсан Fbrna. — Умарталыкта... Б ал ы к хэдер тубэнлэй. Ш арлауы к яЬар инем дэ тотор инем... Йыйып кына олгор... — Ул ты- нып тордо Ьэм моцЬоу Fbrna одтэне: — Тик бына умарта- лык ю к хэдер... юк! БулЬа, якшы булыр ине... Тыныс ун­ да, бал корто ла тыныс хэдер.

"Капыл ул терЬэктэренэ таянып кутэрелде лэ, Мечикка 93
Закрыть