Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 92.

— Арзан икэн! — тине Левинсон, келем Ьерэп,— Ашар- Fa берэй нэмэ булырмы бе^гэ тим?

— Булыр бысагым... кореец у?е чумиза Fbma ашап то­ ра. Ун ботло сусжаЬы бар барын да, улар yFa табыналар — бетэ т ы ш к а тигэн Ьугымы шул.

Левинсон хужаны э^лэргэ китте. Иэмшэйеп беткэн сы- быж эшлэпэ кейгэн, сал тешкэн кореец, уныц беренсе hy?- ?эрен ишеткэс тэ, жалтырана-жалтырана, сусжаЬына теймэ- уен Ьорап, ялбара башланы. Левинсон, у ?е артында йе? илле ас жорЬажтыц торганын уйлап Ьэм кореецты ж ы ^а- нып, yFa башжаса мемкин тугел икэнен ацлатырра тырыш- ты. Кореец, ацламайынса, жулдарын ялбарыулы жаушы- ра-жаушыра, жабатланы: — Аш а-аш а кэрэкмэй... Кэрэкмэй...

— ATbiFbi?, барыбер, — тип, Левинсон жулын Ьелтэне Ьэм сырайын h b i T T b i : эйтерЬец, уныц у^енэ атыриа тейеш- тэр ине.

Кореец та йе^ен Ьытты, илап ебэрзе. Ул жапыл те?лэн- де лэ, улэн едтендэ Ьажалын Ьейрэп, Левинсондын, аяжта- рын убергэ тотондо; лэкин Левинсон уны кутэреп тэ тор- ио^маны — кутэрЬэ, сы^ай алмауынан, бойоророн у^гэрте- уенэн журжты.

Мечик барын да куреп тор^о, йерэге жыдылып жуй^ы. Ул фанза артына йугер^е, Ьаламга йе? тубэн жапланды, лэкин бында ла жарттыц куз йэштэре менэн сыланган йе- Зе, Левинсон аягы адтында аунаган аж кейемле бэлэкэй кэузэЬе уныц куз алдында тора ине. «ШунЬыз ярамаймы икэн ни Ьуц?» — тип е?гелэнеп уйланы Мечик. Уныц куз алдына е?элэнеп ергэ суккэн, Ьуцгы малынан жолаж жаж- жан бик куп крэдтиэндэр бер-бер артлы килеп бадты. «Юж, юж, был мэрхэмэгЬе^лек, был утэ мэрхэмэтЬе?лек», — тип уйланы ул яцынан, Ьалам эсенэ ецелэ тешкэс.

Мечик узе кореецжа бер важытта ла ундай жаты m o f 9 - мэлэлэ булмад ине, быны яжшы белэ, шулай 3а ул сусжа итен башжалар менэн бергэ ашаны, сенки ас ине.

Иртэ менэн тау ягынан Левинсондыц юлын ки^телэр, ул, ике сэрэт Ьурышжандан Ьуц, уты^лап кешеЬен юиал- тып, Ирохедза уйЬыулыгына утеп инде. Колчак атлы F9C- кэре, артынан э^эрлэп, жыуып килде, ул йек тейэгэн бетэ аттарын ташлап жалдырзы, госпиталгэ йунэлгэн таныш Ьужмажжа тик теш важытында FbiHa барып сыжты.

Ш унда ул уценен эйэр едтендэ саж-саж ултырранын Ьиззе. Сиктэн тыш кесергэнеш кисергэндэн Ьуц уныц йе­ рэге, бына-бына тужтайым тигэндэй, бик экрен тибэ ине. Уныц йожлаиыЬы килде, ул башын эй^е Ьэм шунда уж йож- лап китте — уныц есен хэ^ер бетэ нэмэ ябай Ьэм эЬэми- 92
Закрыть