Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 91.

— Тидерэк! — Левинсондыц йедо асыудан карайды.

Егет yFa куд кырыйы менэн карап алды ла капыл кур- кып китте, кауш ауы нан салбарын Ьала алмай адапланды, Левинсон кетмэд, атып ултерер тип кото осон, тид-тид мы- рырланы.

— Хэдер, хэдер... бына тоймэЬе ыскынмай бит... эй, шайтан!.. Хэдер, хэдер инде...

Левинсон тирэ-ягына эйлэнеп караны, ботэЬе лэ yFa ихтирам Ьэм к ур кы у каты ш карай ине, тик телэктэшлек кенэ куренмэне. Ш ул минутта ул уденец отряд едтондэге косен Ьидде. ТелэЬэ ниндэй agbiMFa эдер ине ул: дередлок, х ак л ы к унын, ярында.

Ш ул кендэн башлап Левинсон, эгэр yFa адык-тулек та- бырга, йэ иЬэ нисек тэ артык бер кон ял итергэ кэрэк бул­ Ьа, бер нэмэ менэн дэ идэплэшмэй башланы. Ул котеудэн Ьыйырдарды кыуып алып китэ, крэдтиэндэрдец иген ба- дыударын, йэшелсэ баксаларын талай. Ш улай булыуга карамадтан, хатта Морозка ла былардыц Рябец баксаЬы- нан кауы н урлауга окшамаганын курэ ине.

Удегэ тауы тармактары аша куп сакрымдарра Ьудыл- FaH юлды уткэндэн Ьуц (был вакыт отряд ут едтондэ пар- ландырылран бэшмэк Ьэм виноград менэн генэ тукланып килде), Левинсон Ирохедза тамарынан егерме сакрымдар самаЬында бултан Ю лбарыд сокорона, яцрыд торран ко­ реец фанзаЬы янына барып сыкты. Уларды бында аярын- дары унталары шикелле ук йонтэд, бурекЬед, биленэ ту- ты fып боткэн смит такк ан дур кэудэле бер кеше карш ы алды. Левинсон уныц Д аубиханан ташып спирт Ьатыусы Стыркша икэнен таныны.

— 9 Ьэ, Левинсон! — Стыркша бик каты Ьалкын тей- гэнгэ карлы ккан , тедэлмэдлек хэлгэ килгэн тауышы ме­ нэн идэнлэшеп каршыланы. Уныц куддэре которой удкэн каш тары араЬынан рэдэттэгесэ зэЬэр коломЬорэп карай ине. — Идэнме ни эле Ьин? Якш ы эш... Э бында Ьине эд- лэйдэр.

— Кемдэр эдлэй?

— Япондар, колчактар... Ю кЬа, кемгэ кэрэгец бар Ьи- нец?

— Бэлки, тапмадтар. Бедгэ ашарра берэй нэмэц бармы?

— Бэлки, табырдар да, — тине Стыркша, серле итеп.— Улар да бит тиле тугел — башыца х а к куйрандар... Ауыл йыйындарында приказ укыйдар: тере йэки уле хэлдэ то­ топ килтергэн кешелэргэ акса бирэбед, тидэр.

— ОЬо!.. Купме бирмэкселэр Ьуц?

— Сибиркалар менэн биш йод Ьум.

91
Закрыть