Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 90.

ки яфа сигеу эллэ ни тугел ул...» — тигэн мэгэнэ ацлашы- ла ине.

Лэкин шулай булЬа ла... уны партизандар йерэге менэн бэйлэгэн куренмэд ептэр кендэн-кон ©делэ бара... Ул еп- тэр кэмей барган Ьайын yFa уларды ышандырыу да шул тиклем ж ы йынлаш а,— ул отряд едтендэ тороусы кескэ эуерелэ бара.

Бэдэттэ, тошкв аш осен бальгк шандшгкан сагында, ба- лыжты йыйыр есен Ьалжын hbiyFa инергэ берэу дэ телэмэй, uiyFa курэ был эшкэ иц кесЬоддэрде жушалар. БарыЬынан куберэк элек сусжа котеусейе булран Лаврушканы — фа- милияЬы билдэле булмаган, журжаж Ьэм Ьажау бер эдэмде мэжбур итэлэр ине. Ул кеше Ьыудан ифрат журжа, жалты- ранып, сужына-сужына, ярдан шыуып тешэ. Мечик уныц ябыж аржаЬына Ьэр важыт эрнеп жарап жала ине. Бер ва­ жыт Левинсон быны куреп алды.

— Тужта... — тине ул Л авруш кага Ьэм, ярты кэудэЬе, гуйэ, ишеккэ жыдылып жыйшайган егеттец уны hbiyFa терт- К0лэп маташыуын куреп: — 9 ницэ Ьин удец инмэйЬец?— тип Ьораны.

"Кыйыш кэудэле егет yFa аж кериекле удал куддэрен ку- тэреп жараны ла котмэгэндэ: — Бар, удец инеп жара... — тине.

— Мин инеуен инмэм, — тине Левинсон тыныс жына. — Минец башжа эштэрем дэ куп, э бына Ьицэ инергэ тура килер... Ьал, Ьал салбарыцды... Балыжтар китеп тэ бара инде.

— Китэ бирЬендэр... башжалардан кэмме эллэ мин... — Егет, боролоп, яр буйынан экрен генэ ситкэ китте. Бер нисэ куд, уныц кирелэнеуен хуплап, Левинсонга мыджыллап жа- рай ине.

— Ах, бэлэ был халыж менэн... — тип Гончаренко кул- дэк идеуен ысжындыра Fbma башлагайны, командирдыц F3- дэттэ булмаганса жаты жысжырыуынан жалтыранып ки­ теп, тужтап жалды.

— Кире борол!.. — Левинсондыц тауышы баягынан кос- лорэк яцрыраны.

Егет тужтаны Ьэм, был эшкэ ницэ жыдылыуына укенеп, лэкин, башжалар алдында хурлыжжа жалырга телэмэйен- сэ, яцынан эйтте: — Эйттем бит инмэйем тип...

Левинсон, маузерына тотоноп, эскэ батжан Ьэм рэдэт- тэн тыш зэЬэрэйеп, кесерэйеп киткэн куддэрен егеттэн ал- майынса, ауыр адымдар менэн yFa табан китте. Егет эк­ рен генэ, телэмэгэн тедло, салбар теймэлэрен ысжындыра башланы.

90
Закрыть