Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 9.

Мишка тврле яктан пулялар яуып торгам yp biH F a ятыр- Fa теломоне, башын кайлы ак яулык менон бойлогон, Й05 тубэн капланып, ыдрырашып яткан коу^о тироИендо дурт аяры менон до йикергелоне.

Морозка, атыныд ирендорен ауы?лыры менон кайырры- лап, котороноп рыжылданы: — Я т!..

Мишка, квсонеу^он калтыранран те^ орен богоп, ерго ятты.

Яралы егет, уны ординарец эйорено аркыры Ьалранда: — Ауырта, ай... а-ауырта!.. — тип ыдрырашты. Мыйьгк с ы р ы п ©лгормогон был егеттед комИарран Й050 канра бу- ялйа ла, ак, та?а ине.

М орозка теш араЬынан Fbma yFa: — Ыцрырашма, илак!.. — тине.

Бер нисо мииуттан Иуд инде ул, те?генен ботонлой ебо- реп, ике кулы менон до яралыны тотоп, Левинсон отряды торгам ауылга табан тау итоге буйлап сабып бара ине.

Закрыть