Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 89.

Ьетелеудэн калтыранган тауыш менэн. Ул атты насар ка- paFaH есен тугел, э ауыр эйэр?е кулы нда мэгэнэЬе? Ьэм хурлыклы рэуештэ тотоп тороуы есен кэмЬенде. — Мин гэйепле тугел... Тыцлагы? эле мине... туктагы ? эле. Хэдер he? мицэ ышана алаЬьты? бит... Бынан Ьун. якшы карар- мын мин уны...

Лэкин Левинсон, yFa боролоп карамайынса, икенсе ат янына китте.

Одакламай адык-тулектец етешмэуе уларды курше уй- Ьыулыкка cbiFbipFa мэжбур итте. Отряд Улахэ йылгаЬы тар- мактары буйлап бер нисэ кен бер урындан икенсе урынга ташланды, hyFbima-hyFbima, кусенэ-кусенэ интегеп бетте. Дошман к у л ь т а кермэгэн хутордар кэмегэндэн-кэмей бара, икмэктец, Ьолоноц Ьэр бертеге йугышып алына, тедэлеп ет- мэгэн яралар Ьаман яцыра тора. Кешелэр тупадланды, кырыдланды, Ьейлэшмэд булды, удаллана теште.

Левинсон был кешелэрде уд-уддэрен Ьаклау тойгоЬо Fbi- на тугел, э икенсе нэмэ, меЬимлеге унан да кэм булмаган, едтэн генэ Караганда Ьиделмэй торран, хатта улардыц куп- селеге эле тешенеп тэ етмэгэн инстинкт идара иткэнен бик якшы белэ ине. Уларра кисерергэ тура килгэн бетэ ауыр- лыктардыц, хатта улемдец дэ, Ьуцгы максаты шул инс­ тинкт аркаЬында бик асык билдэле, шунЬыд улардыц бе- pehe лэ Улахэ тайгаЬына уддэре телэп улергэ килмэд ине. Ш улай у к Левинсон был тэрэн инстинкттын, кешелэрдец икЬед-сикЬед вак, кендэлек, иц кэрэкле ихтыяждарында Ьэм у? шэхеетэре тураЬында — шундай у к бэлэкэй генэ, лэкин йэнле шэхеетэре тураЬында — булган кайгыртыуда- рында йэшэгэнлеген дэ белэ, сенки Ьэр кеше хэлЬедлэнгэн, сенки Ьэр кешенец ашагыЬы, йоклагыЬы килэ. Кондэлек эштэр, ыгы-зьтылар менэн йонсоган кешелэр, хэлЬедлек- тэрен Ьидеп, уддэренец иц меЬим нэмэлэре тураЬында кай- гыртыуды Левинсон, Бакланов, Д убов кеуек кеслерэк кешелэргэ ышанып тапшыралар Ьэм, был кешелэргэ лэ auiapFa, йокларга кэрэк булыура карамадтан, уларды баш- калардыц тормошо тураЬында куберэк уйларга мэжбур итэлэр.

Левинсон хэдер hop вакыт кешелэр араЬында: ул улар ­ ды Ьугышка алып бара, улар менэн бер котелоктан ашай, карауылдарды тикшереп йереп, тендэрен йокламай, шулай булыура карамадтан, ул эле келеуен онотмаган бердэн- бер тиерлек кеше. Хатта бутэндэр менэн иц кэдимге нэмэ- лэр тураЬында Ьейлэшкэн сакта ла уныц Ьэр бер Ьуденэн: «"Карагыдсы, мин дэ Ьеддец менэн бергэ яфа сигэм — ми­ не лэ иртэгэ ултереудэре мемкин, йэ иЬэ аслыктан тонсо- FoybiM ихтимал, лэкин мин электэгесэ кыйыу, ныкыш, сен- 89
Закрыть