Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 87.

мэ ул шундай бэлэкэй булып курена, кулындагы бик дур маузерын шундай кыдык Ьелккелай, уньщ теп етаксе бу- лыуына ышаныуы кыйын ине. Мечик был капма-карш ы- лыкты хэл итергэ тырышкан арала, яцынан бер-бер артлы пулялар яуа башланы; улар сэстэргэ, хатта к о л а к йендэ- ренэ лэ тейеп китердэр тедле. Цепь алта ташланды, бер ни­ сэ кеше йытылды. Мечик, эгэр яцынан атышырга тура килИэ, хэдер инде уденец Пика кеуек ук буласагын йидде.

Ялдары ялкын телдэрендэй елберлэгэн, тештэре ыр- жайган айгыр едтендэ ултыриан Морозканыц Ьыны ла yFa был кендец тонок сагылышы булып калды. Морозка шун­ дай тид сабып удды — уныц кэудэЬе кайда беткэнен, аты- ныц кайдан башланганын айырыу кыйын ине. Ьуцынан ул Морозканыц hyFbiui вакытында взводтар менэн бэйлэ- неш тотор есен билдэлэнгэн атлылар сафында булганын белде.

Мечик бары тайгала, куптэн тугел аттар уткэндэ ак- тарылган тау Иукмагында, F b m a тамам ацына килде. Бын­ да карацгы йэм Иил ине, кырыд эрбет агастары уларды уддэренец мук бадкан ялбыр ботактары менэн ышыклай ине.

Закрыть