Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 86.

кы т йерэкте эрнетеп утэ ине — Мечик партизандар^ыц ку- бэйгэнен Ьи5?е, Бакланов менэн Метелицаны кур^е,— улар Ьырттан тешоп килэ ине. Бакланов бинокль тогкан, Мете- лицанын, яцагы тартылып-тартылып куя, морон тишектэре кицэйгэн.

— ЯтаЬыцмы? — тине Бакланов, мацлайындагы йыйыр- сыктарын бетероп. — Йэ, нисек?

Мечик эрнеуле йылмай^ы Ьэм, бар хэле менэн косэнеп: — Э бе^ ец аттар кай^а?.. — тип Ьораны.

— Аттарыбы^ тайгала, ти ^ эн бе^ ?э унда булырбы?, тик бына бер а? тотоп тораЬы ине... Бе^гэ бер ни тугел, — тип е^тэне ул, курэЬец, Мечикты батырландырырга те- лэп, — э бына Д убов взводы тиге?лектэ ята... Эй, шай­ тан!.. — тип, ул, якындагы шартлау^ан Ьи^кэнеп, капыл Ьу- генеп куй^ы. — Левинсон да унда... — Унан ул, биноклен ике кулы менэн дэ тотоп, цепь буйлап кай?алыр йугер^е.

Икенее тапкыр атырга тура килгэндэ инде Мечик япон- дар^ы кур^е: улар, к ы уа к л ы к араЬынан каса-бо?а йуге- реп, бер нисэ цепь менэн Ьежум итеп килэ ине. Улар шун­ дай якын ине, Мечикка инде хэ^ер, эгэр сигенергэ тура килЬэ лэ, касып котолоу момкин тугел кеуек тойолдо. Унын, был тойьоЬо к ур к ы у тугел, э «Ьугыш касан бетор икэн» тип газапланып котеу ине. Ш ундай мэлдэр^ец бере- Ьендэ кай^андыр К убрак килеп сыкты ла: — Н а щ а атаЬыц Ьин?.. — тип кыскыр?ы.

Мечик эйлэнеп караны Ьэм взводный^ыц yFa тугел, э ouioFaca ницэлер куренмэгэн Пикага кыскырганын ацла- ны. Пика бер а? адтарак ергэ йе? тубэн яткан да, мыл- TbiFbiH нисектер мэгэнэЬе? рэуештэ баш осондарак ко- роп, алдында торган агаска ата ине. К убрак кыскырьан- дан Ьун, да ул шулай атыуын дауам итте, тик инде уныц хэ?ер обоймаЬында патроны боткэн Ьэм затворы буш ка гына шакылдай ине. Взводный yFa итеге менэн бер нисэ тапкыр типте, шулай 5а Пика башын кутэрмэне.

Ьуцынан улар тэу?э тэртипЬе?, Ьуцынан бер-бер артлы рэтЬе?-сиратЬы? кай^алыр йугер?е. Мечик та кешелэр ме­ нэн бергэ, бер ни ацламайынса, йугер^е, лэкин ул иц емет- Ьо? буталыш мэлдэрендэ лэ был йугереу?ец улай у к ос- раклы Ьэм мэгэнэЬе? тугеллеген, ул хис иткэн нэмэне хис итмэу^эре лэ момкин булган баш ка кешелэр^ец уны Ьэм ботэ хэрэкэтте бер м ак сатк а йунэлдереу^эрен Ьи^е. М е­ чик ул кешелэр?е курмэй, лэкин улар^ыц ихтыярын Ьи^э ине Ьэм, ауылда ацына килгэс (хэ^ер улар, о^он цепь б у­ лып, атлап кына бара ине), шулай ?а минец язмышым ме­ нэн кем идара итэ икэн, тип ку^^эре менэн ирекЬе^эн ти- рэ-йунде байкарьа кереште. Алдан Левинсон бара ине, эм- 86
Закрыть