Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 85.

Кубрак, к ы уа к л ы к араЬына йэшеренеп, биноклдэн 'ка­ рай. БетэЬе лэ уньщ янына килеп Ьораша: — "Кай?а? ТСай^а? — ти^эр.

Мечик, ахыр сиктэ, винтовкаЬын Ьэрмэп алып, тау Ьыр- тына менде Ьэм дошман тураЬында Ьойлэшкэндэрен адла- ны, лэкин курмэгэс, ул да hopambipFa тотондо: — "Кай?а?

— Нимэ ейелоштегез? — тип ьн^ылданы взводный ка- пыл Ьэм кемделер каты тертеп ебэр^е. — Ц епка таралы- Fblj!..

Кешелэр Ьырт буйлап урмэлэп таралган арала, Мечик, муйынын Ьу^ып, Ьаман дошманды курергэ тырышты.

— "Кай^а Ьуд ул?.. — тип, куршеЬенэн бер нисэ мэртэ- бэ Иораны. Terehe, KophaFbi менэн ергэ яткан килеш, уньщ Ьу^ен тьщламайынса, ни есендер Ьаман коларын тотко- лай, — уценен адкы ирене Ьалынып тошкэн. 'Капыл ул, бы­ лай табан боролоп, эсе итеп Ьугенеп куй^ы. Мечик тегегэ яуапларра ла олгормэне, команда ишетелде: — Взво-од...

Ул винтовкаЬын алра й у^ ы Ьэм, «пли» Ьу§ен ишеткэс, элеккесэ бер ни курмэйенсэ, бетэЬе лэ куреп, у^е курмэ- гэнгэ асыулана-асыулана, те^эмэй генэ атып ебэр?е. (Взводтыд яртыЬынан артыгы шулай у к бер нэмэ курмэгэ- нен, эммэ К0ЛК0ГЭ калмад ©сон генэ быны йэшергэнлектэ- рен белмэй ине ул.) — Пли!.. — К убрак ядынан команда бир^е, Ьэм Мечик ядынан атып ебэр?е.

— ЭЬэ-э, Ьы^алар!.. — тип кыскырыш тылар тирэ-якта. 'Капыл ботэЬе лэ тэртипЬе? рэуештэ кыскырып Ьейлэшер- гэ тотондо, партизандар^ыд й е^ эр е асылып, куделдэре ку- тэрелеп китте.

— Етер, етер!.. — тип кыскырды взводный. — Кем ата унда? Патрон йэл тугелме ни!..

Ьораш тыра TopFac, Мечик япон разведчиктары килгэ- нен белде. Партизандар^ыд кубеЬе, у??эре разведчиктар^ы курмэЬэлэр 59, Мечиктан колдолэр Ьэм, то^эп атып, япон- дар?ы эйэр^эренэн нисек бэреп тешореу^эре менэн мак- тандылар. Ш ул вакы т туптьщ горЬолдэп атыуы ишетелде Ьэм уньщ ш аддауы уйЬыулыкка таралды. Бер нисэ кеше куркы уы нан ергэ й ы р ы л д ы ; Мечик та, Ьедгэ^эгэн кеше Ьы- мак, курылып куй^ы: был уныд у^ румерендэ ишеткэн беренсе туп тауышы ине. Снаряд кай^алыр ауыл артына тошоп ярылды. Унан шашып-шашып пулеметтар тыкыл- даны, йыш-йыш аткан винтовка тауыштары ишетелде, л э­ кин партизандар яуап кайтарманылар.

Бер минуттан Ьуд, бэлки, бер сэ р э тт э н Ьуддыр — ва- 85
Закрыть