Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 84.

сып котолоп булмад». Ул, уз-узен тыйып, ид Ьудгы сиккэ тиклем квтергэ ниэтлэнде. Тубэ артынан Мечикка курен- мэй торган атлылар инде ярты юлды уткэндэ, Бакланов узенед кузэтеу пунктынан пехотаны куреп калды: ул ти- гез колонналар менэн, сад эсендэ коралдарын ялтыратып, ауылдан сырып килэ ине... Улар ap6aF a егелгэн атты, ху- TopFa хэтле бик каты кыуып, с а к яндырып ултермэне, ун­ да у? аттарына атланып, бер нисэ минуттан инде улар Ши- биши юлы менэн йэн-фарман саба ине. Алдан куреусэн Л е ­ винсон улар кайткансы у к (улар тондэ кайтты) Кубрак взводыныд йэйэулелэренэн квело Ьак куйгайны. Взводтыд встэн бере аттар янында калган, э баш калары ауыл янын­ да, 6opoHFo монгол крепосынан калган вал артында, Ьак- та тора. Мечик, бейэЬен Баклановка тапшырып, взвод менэн калды.

Бик каты арыган булыуына карамадтан, уныд йокойо килмэне. Иылганан томан йэйелэ, Ьалкын; Пика эле те- гелэй, эле былай эйлэнэ, йоко аралаш ыдгыраша, часовой- Зарзыд аяк адтындагы улэндэр серле кыштырлай. Мечик, йондоззар^а карап, салкан ята; йондоззар томанлы пэрзэ артындагы к ар а бушлыктан беленер-беленмэд кенэ емел- дэй. Мечик та узендэ ошондай бушлык тоя, Ьэм унда йон­ доззар 3а юк. IXIyFa курэ ул тагы ла бушырак, тагы ла ку- делЬезерэк булып тойолдо. Ш ундай у к бушлыкты Фролов вЗлекЬвз тойорга тейеш, тип уйланы ул, Ьэм yFa, Фролов- тыд язмышы минед язмышыма окш ауы мвмкин, тигэн уй- Зан шомло булып китте. Был куркы ные уйзы кы уы рга ты- рышты, эммэ Фролов образы уныд башынан сыкманы. Ул уны карауатка яткан килеш куз алдына килтерзе: йвз© Ьар- Faflbin кипкэн, кулдары йэнЬез Ьалынып твшкэн, э югары- ла, уныд едтвндэ, саган агастары экрен генэ шаулай. М е­ чик, куркып: «Улгэн бит!» — тип уйланы. Лэкин Фролов бармактарын кыбырлатып куйзы Ьэм, yFa табан боролоп, к а к ядактары менэн йылмайзы: «Егеттэр... шаяралар...» "Капыл ул карауатында яткан килеш калтыранды, унан ниндэйзер сепрэк осоп твштв, Мечик уныд Ьис тэ Фролов тугел, э япон икэнен курзе. Мечик, бвтэ тэне менэн калты- ранып, ядынан «куркыные...» тип уйланы, лэкин Варя, yFa табан эйелеп: «Э Ьин куркм а», — тине. Варя Ьалкын Ьэм йомшак тэнле ине. Мечикка капыл едел булып китте. «Ьинед менэн якшылап хушлашмауым вевн асыуланма, — тине ул, уны иркэлэп. — Мин Ьине яратам». Варя yFa Ьы- йынды, Ьэм капыл бвтэЬе лэ югалды, кайзалыр твшвп китте, э бер нисэ секундтан Ьуд инде Мечик, куззэрен йом- голап, кулы менэн винтовкаЬын капшап, ерзэ ултыра ине. Тирэ-йун бвтвнлэй яктырган, кешелэр ыгы-зыгы килэ; ^84
Закрыть