Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 83.

тотондо, 0 икенееЬе винтовкаЬын кулына алды, лэкин шул у к вакыт Мечик, яды квскэ, куркы ура Караганда ла ны- FbipaK тэьдир иткэн квскэ буйЬоноп, yFa бер нисэ мэртэбэ атты. Бунды пулялар японга ту^ан эсендэ тартышып ят- канда тей^е.

— 'К асай ы к!..— тине Бакланов, к ы ск ы р ы п .— Ылау- Fa!..

Бер нисэ минуттан инде улар, постоялый двор янында тыпырсынып торран атты сисеп алып, ту^ан туззырып урам буйлап саба ине. Бакланов, a p 6 a F a аяк урэ бадып, кыуып килмэй^эрме икэн тип артына эйлэнеп карай-карай, атты дилбегэ осо менэн йэн кесвнэ Ьы?ыра. "Кай^алыр ауыл ур- таЬында кэм тигэндэ б и т 6opFOCo тревога уйнай.

Бакланов, ниндэй^ер тантаналы асыу менэн: — Улар бында... бе-втэЬе лэ!.. — тип кы скы р^ ы .— Б е ­ тэЬе лэ... Твп квстэре!.. ИшетэЬедме, уйнай?ар?..

Мечик бер нэмэлэ лэ ишетмэне. Ул, арба твбвнэ яткан да котолоуына шашып шатлана, у ?е УлтеРгэн япондыц кайнар ту^ан эсендэ у лем менэн тарткылашыуын ку? ал- дына килтерэ ине. Баклановка кутэрелеп KapaFac, унын, кыйшайган йе^е ерэнгес Ьэм куркы иы с булып куренде yFa.

Бер а ^ а н инде Бакланов келэ ине: — Бик шэп барып сыкты был! Ш улаймы? Улар ауыл- Fa, бе? §э шунда ук. Э Ьин, туган, егет икэнЬец! Мин Ьине былай у к булырЬын, тип квтмэгэйнем, ысынлап эйтэм. Эгэр Ьин булмаЬац, тегеЬе бе^^эн илэк яЬай ине!..

Мечик, yFa кар ам ад ка тырышып, башын икенсе я к к а борган килеш ята бир^е. Уньщ теде к аскан , Ьап-Ьары бул- FaH, яцактарына тамыры сереп барран баш ак тедле кар а тимгелдэр калкы п сыккан.

Бер-ике сакры м киткэс Ьэм кыуып килеу^эрен ишетмэ- гэс, Бакланов юл буйында у к удеп ултырган янды? йыла aFacbi янында атын туктатты.

— Ьин бында кал, э мин aFac башына менэм, кара- уыллап торайык...

— Нидэ?.. — тине Мечик едек тауыш менэн. — Ти^ерэк китэйек. Хэбэр итергэ кэрэк... Твп квстэре бында икэне асык бит инде... — Ул уде Ьвйлэгэн нэмэгэ уд-уден ышан- дырырга тырышты, тик булдыра алманы. Хэдер yFa дош- MaiiFa якын ердэ к ал ы у куркыныс ине.

— Ю к, квтву якш ы р ак булыр. Теге вс ахмакты тон- сокторор всвн генэ килмэнек бит бед бында. Дередвн бе­ лей китэйек.

Ярты C0F9TT9H Ьун, Соломеннаянан егермелэп Ьыбай ашыкмай Fbma килеп сыкты. «Эгэр куреп калЬалар?» — тип уйланы Бакланов, эсенэн калтырап. — Арба менэн ка- 83
Закрыть