Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 82.

ИкеЬе лэ, аттарын юрттыра тешеп, о?ак кына Ьейлэш- мэй бар?ылар.

Бетэ юл буйынса уларга разведчиктар осраны, йэм улар элеккесэ терлеЬе терле Ьу? Ьейлэне. Бакланов башын F b i- на сайканы. Улар, Соломенная тигэн ауылдан ес сакрым алы^лыкта булран хуторка аттарын калдырып, йэйэу кит­ те. "Кояш инде куптэн кенбайыш ка ауышкан, арыган ба- £ыу?ар катын-кы? яулыктары менэн сыбарланган, тук ба- ш аклы Ьодландар?ан кара, тыныс йэм йомшак кулэгэлэр тешкэн. "Каршы осраган бер йексенэн Бакланов: «Соло­ меннаяла япондар булдымы?» — тип йораны.

— Иртэ менэн бер биш кеше килеп киткэн тип Ьейлэ- гэндэр ине, э хэ?ер ишетелмэй шикелле... ИсмаЬам, игенде йыйып бетерэЬе ине, шайтан алЬын инде улар?ы...

Мечиктыд йерэге дардлап тибэ башланы, лэкин к ур к ы у Ьи?мэне.

— Тимэк, улар ысынлап та Монакинда тигэн Ьу?, — тине Бакланов. — Разведчиктары килгэн булгандыр. "Курк- май атла...

Улар ауылга килеп инде; эттэр ял кау Fbrna ереп каршы- ланы. 'Колга башына бер ус бесэн бэйлэп куйылган Ьэм к а п к а тебенэ бер арба килеп туктаган постоялый дворца улар, «Баклановса», икмэк каб а-каб а, кершэктэн Ьет эсеп алды. Ьуцынан Мечик был походты к ур к ы у каты ш иденэ тешергэн сактары нда шатлыгы, бэхете йе?енэ сы ккан Б а к ­ л ан о в ™ е?ке иренендэ Ьет тамсылары йэбешкэн килеш ку? алдына килтерер булды. Улар бер нисэ а?ым атларга ла елгермэне, юбка итэктэрен кутэреп, ты кры ктан бер йы- уан катын йугереп килеп сы кты ла, улар?ы куреп, катып калды. Ку??зре яулык алтына кереп китерлек булып акай- FaH, э ауы?ы менэн ул, яр?а яткан балы к шикелле, Ьауа Ьулай ине. Ьэм капыл ул эсе нэ?ек тауыш менэн кыскырып ебэр?е: — Эй, туганкай?арым, кай?а бараЬыгы? he??.. Мэктэп- тэ япондар!.. "Кот оскос куп!.. Бында килэлэр, касыгы? ин­ де ти?ерэк, бында килэлэр!..

Мечик уныц Ьу??эрен ацлап та елгермэне, шул у к т ы к ­ рыктан мылтыктарын яурындарына Ьалган дурт япон Ьал- даты бер?эм атлап килеп сыкты. Бакланов, кыскы ры п ебэ- реп, шунда у к кольтын 1 тартып сыгар?ы Ьэм туп-тура ти- ерлек икеЬенэ атып ебэр?е. Мечик улар?ыц аркаларынан кан капыл Ьаркылганын, икеЬенец дэ ергэ колаганын кур- ?е. ©сенсе патрон аркыры килде, кольт атыу?ан туктаны. Идэн калган япондар?ыц береЬе, кире боролоп, йугерергэ 1 К о л ь т — р евол ьвер н ы й , б ер т е р е .

82
Закрыть