Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 81.

шыуып йерей икэн тим! А ргкы кайышты нык кы^канЬыц бит, э алгыЬы бушак. КиреЬенсэ кэрэк. Эй^э те^этэйек...

Мечик уньщ эйткэнен ацлап елгергэнсе, Бакланов, аты- нан тешей, быньщ эйэре янында маташа ине.

— Тукта-а... Ьинец бит кейе?ец дэ берешкэн... Теш, теш, атты харап итэЬец. Яцынан эйэрлэйбе?.

Бер нисэ сакрымдан Ьуц, Мечик Баклановтыц yFa К а ­ раганда бик куп якшы, акыллы, едтэуенэ, тары бик кыйыу Ьэм кесле кеше икэненэ тамам ышанып етте Ьэм, yFa Ьис тэ карышмайынса буйЬонорра кэрэк, тигэн фекергэ килде. Мечикка карата бер ниндэй ^э насар караш ы булмагаи Бакланов иЬэ, уценен едтенлеген бик тщ Ьи?Ьэ лэ, кэ?им- ге ку^этеу Ье^емтэЬендэ уныц ысын баЬаЬын белергэ те- лэп, уны у^енэ тиц кеше итеп Ьейлэшеп бар^ы.

— Сопкаларра Ьине кем ебэрзе?

— Дороден эйткэндэ, у?ем килдем килеуен, э путевка- ны мицэ максималистар бир^е...

Мечик, Сташинский^ыц сэйер караш ын идендэ тотоп, уны ебэргэн ойошманыц эЬэмиэтен нисек булЬа ла кэме- тергэ тырышты.

— Максималистар тиЬецме? Ю к к а Ьин улар менэн сы- уалаЬыц — тел бидтэлэре улар...

— Мицэ бит барыбер... Минец унда гимназияла бергэ укыран бер нисэ иптэшем генэ бар ине, бына мин...

Бакланов уныц Ьу?ен булдер^е: — Гимназияны бетер?ецме?

— Нимэ? Эйе, бетер?ем...

— УныЬы якшы. Мин дэ ремесленный^а укыным. То- карлы кка. Бетерергэ тура килмэне. Ь уц башларанмын, ку- рэЬец, — тип, ул акланран Ьымак Ьейлэнде.— Ура тиклем, кустым у?э тешкэнсе, пароходтар яЬаран ер?э эшлэнем, унан бына был хэлдэр килеп сыкты...

Бер а ^ а н Ьуц ул, уйсанланып, яцынан Ьу^ен дауам итте: — Эй-йе... Гимназия... бэлэкэй сарымда мин дэ шунда инергэ телэгэйнем, тик у^ец белэЬец...

Мечик Ьу??эре уныц и?енэ бик куп кэрэкЬе? нэмэлэр^е тешер?е булЬа кэрэк. Мечик, Баклановтыц гимназияла укы- мауы Ьис тэ насар тугел, хатта якшы ла, тип Ьис кетмэгэн- дэ кы^ып-кы^ып радларра тотондо. Y?e лэ Ьи^мэ^тэн, ул Баклановты, Ьин укымаран булЬац да, якшы, акыллы ке­ ше, тип ышандырырра кереште. Ш улай Бакланов уце­ нен укымауын Ьис тэ рорурлык тип тапманы, Э Мечиктыц катм арлы р ак фекер^эрен ботенлэй ацламаны. Улар?ыц ысын куцелдэн Ьойлэшеу?эре барып сыкманы.

81
Закрыть