Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 80.

шомло hyFbimcaH шатльгк менэн янЬа ла, ул етди Ьэм уй- сан куренергэ тырышты: ул да, Левинсон кеуек, уценен, ысын хистэрен йэшереу ягын жараны.

— ТелэЬэд кемде ал... телэЬэц, теге Кубрактары яды егетте — Мечикмы эле? Ниндэйерэк кеше икэнен дэ Ьынар- Ьыд. ЮгиЬэ уны алама егет тип тэ Ьейлэй^эр, бэлки, юж- жалыр...

Разведкара барыу Мечик есен ифрат уцай булып сыж- ты. Отрядта уткэргэн жыджа Fbma важыт эсендэ унын, ©д- Т0нэ эллэ купме утэлмэгэн эштэр, еренэ еткерелмэгэн вэ- Б э з э л э р Ьэм р э м э л г э ашырылмаган телэктэр ейелдв, айы- рым-айырым алганда, улардыд Ьэр береЬе, хатта утэлгэн тэждирзэ лэ, бвтэ мэгэнэЬен Ьэм эЬэмиэтен югалтыр ине инде. Лэкин улар бетэЬе бергэ yFa мэгэнэЬед тар ейермэ- нэн cbiFbipFa ирек бирмэй, yFa тары ла жатыраж, ауыры- раж, ауырттырыбыраж килтереп бада ине. Хэзер yFa был мэрэнэЬез вйермэне бары бер жыйыу хэрэкэт менэн генэ емерергэ мемкин кеуек тойолдо.

Улар яжтыргансы уж юлра сьгкты. Т ау Ьыртындары тай­ га тубэлэре саж жына алЬыуланып тора, тау адтындагы ауылда икенсе этэстэр жысжыра. Ьалжын, жарадгы Ьэм бер а? шомло ла. Кунекмэгэн шарттар, журжыныс барлы- FbiH Ьизенеу, эштед удышлы барып сырыуына емвтлэнеу уларзын, икеЬенед дэ рухтарын кутэргэн, — бындай сажта башжа нэмэлэр хажында бвтонлэй уйламайЬын,. 'Каддары еделсэ Ьулжылдай, мускулдары тартылран, э Ьауа Ьалжын, семтеп алгандай тойола, хатта шырырлай 3а кеуек.

— ИЬи, бейэд ботонлэй жутырлап беткэн икэн, — тине Бакланов. — "КарамайЬыдмы эллэ? Насар... Нисек жарар- Fa икэнен Кубрак, ахмаж 939м, курЬэтмэгэн булЬа кэрэк Ьидэ? — Ат жарай белгэн кешенед уз атын был хэлгэ кил- терергэ намыды етер тип Бакланов Ьис тэ уйламад ине. — КурЬзтмэнеме, шулаймы?

— Нисек тип эйтергэ инде... — тине Мечик, оялып. — Ул ремумэн аз ярзам итэ. Кемдэн hopapFa ла белмэйЬед.

Ул, узенед алдашыуынан узе оялып, эйэр одтондэ бор- роданды, Баклановжа кутэрелеп жараманы.

— 0 Ьин телэЬэ кемдэн Ьора. Беззед унда белеуселэр куп. Бына тигэн егеттэр бар...

Мечик, Чиж Ьузенэ ышаныуына жарамадтан, Бакла- новты ожшата башланы. Ул шундай ныж, йомро кэузэле, — эйэрендэ беркетеп жуйгандай ултыра. Ботэ нэмэне бик тиз куреп ала торган жудыр етез кузле, кургэн нэмэлэре ара- Ьыдан кэрэктэрен суп-сарзарзан айырып ала ла шунда уж практик Ьыгымталар яЬай.

— И-и, егет, жарап барам да быныд эйэре нидэ былай 80
Закрыть