Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 8.

тау башына атыла, yFa сыбыжтар килеп-килеп бэрелэ ине.

Морозка тау башына менеп етер-етмэ^тэн атын туж- татты.

— Бында кетоп тор, — тине ул yFa Иэм, Ьикереп тошеп, те^генен эйэр жашараЬына элэктер^е: уныд ышаныслы жоло Мишка бэйлэп жуйыура мохтаж тугел ине.

Морозка тау тубэйенэ урмэлэп менде. Удда йаррылт- йэшел тирэсле ф ураж ка кейгэн бер^эй бэлэкэй фигура- лар, Крыловканы бер яжта жалдырып, парадтары кеуек, ей- рэтелгэнсэ, тиге? сафтар менэн йугерэ. Булдагы кешелэр, паникага бирелеп, алтын башажлы арпа араЬында тэртип- he? теркемдэр булып, терло яжжа ташлана, йугереп бар- ран килеш арттарына боролоп, берданкаларынан ата. Яр- hbiFaH Ш алдыба (Морозка уны осло бурйыж буркенэн, жа- ра атынан таныны) жамсыИы менэн яж-ярына Ьелтэнэ, лэ* кин кешелэр^е тужтата алмай. "КайЬы берэу^эр жы^ыл бан- тиктарын йэшерен генэ алып ташлайзар ине.

Атышыу§ы куреп, жы^рандан-жы^а барран Морозка: — 'Кэбэхэттэр, ни эшлэй^эр бит, ни эшлэй^эр бит!..— тип у^-у^енэ мырырланды.

Паникага бирелеп жасыусылар?ыд арттары теркемендэ, е^тенэ жалаеа жыджа пинжэк кейгэн, башындары яраЬын яулыж менэн бэйлэгэн ябыж бер егет, винтовкаЬын nnhej Ъейрэп, ажИай-ажЬай йугерэ. 'Калгандар, уны янды? жал- дырма?жа телэп, ун-ыд ыдрайына иына баралар. Теркем бик тщ Ьирэгэй^е, аж бэйлэуле егет тэ й ы р ы л д ы . Лэкин ул ул- мэгэн икэн — бер нисэ мэртэбэ TopopFa, урмэлэргэ телэп, ынтылып жараны, жулдарын hy^jbi, нимэлер эйтёп жыс- жырзы.

Кешелэр, уны артта жалдырып, эйлэнеп тэ жарамайын- еа, шэберэк йугерэ башланылар.

Морозка, тир менэн еуешлэнгэн карабинын ярЬып жы- £ып тотоп, ядынан: — 'Кэбэхэттэр, ни эшлэй^эр бит!.. — тине. 'Капыл ул, бетенлэй ят тауыш менэн: — Мишка, бында к и л !— тип жысжырып ебэр?е.

Тырналып, жанап беткэн айрыр, морон тишектэрен ке- йереп, экрен генэ кешнэп, тау Иыртына атылып менде...

Бер нисэ секундтан Ьуд инде Морозка ат едтендэ, жош кеуек йомолоп, арпа бадыуы буйлап бик жаты саптырып бара ине. Баш е^тендэ йылтыр утлы кугэуендэр асыулы вы- жылдай, ат аржайы важыт-важыт упжынра тешеп киткэн- дэй була, аяж а?тында арпа ба?ыуы йыпырылып жала...

Морозка те?генен бер яжжа ташланы ла, бер аягы ме­ нэн айрырын аяуЬы? шпорлап: — Ят!.. — тип жысжырзы.

8
Закрыть