Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 79.

— Йэ, Бакланыч, хэ?ер инде сы^ап кына тор... — тине Левинсон. Унын, шаян ку??эренэ карап, шаярамы, эллэ ысынлап эйтэме икэнен ацлап булмай ине. Ш ул кондо ук ул хуж алы к часын бер нисэгэ булде, шинелдэр^е, патрон- дар^ы, кылыстарзы, сухари^ар^ы кешелэргэ таратты, тик запас аттар кутэреп йерерлек тиклемен генэ калдыр^ы.

Бетэ Улахэ уйЬыулыгы Уссурига тиклем дошман кулын- да ине. Ирохедза тамагына яды кестэр килтерелэ, япон- дар^ыд ку?этселэре бетэ тирэ-йундэ темедкенеп йерей, улар инде бер нисэ тапкыр Левинсон дозор^арына барып тер- телде. Август ахыр?арында япондар йылганыд югары ба­ шына карай китте. Улар экрен генэ, о^ак-о^ак туктап, бер хутор^ан икенсе хуторга кусэ-кусэ, Ьэр а^ымды капшап, флангыларга куп Ь ак ебэреп бар^ы. Экрен ку^ралЬалар ?а улар^ыд у^^эрен кыйыу тотоуында у^-у^эренэ ышаныуда- ры, уйлап эш итеу?эре Ьэм шул у к вакы тта Ьукыр кескэ эйэ булыу§ары Ьи^елэ ине.

Левинсон разведчиктары ку^ эр ен акайтып кайтып инэ, улар тапкан мэглумэттэр бер-береЬенэ капма-карш ы бу­ лып сыга ине.

— Нисек инде улай? — тип, Левинсон разведчиктан Ьалкын Fbrna кайтары п Ьорай. — Кисэ Соломеннаяла бул- рандар, тиЬед, э беген иртэ менэн Монакинда, — нисек ин­ де ул. Кире китэлэрме ни?..

Разведчик тотлора-тотлора яуап бирэ: — Бе-елмэйем. Бэлки, Соломеннаяла улар^ыд алгы кес- тэре булгандыр...

— Э Ьин Монакинда алгы кестэре тугел, э теп кестэ- ре икэнен кайман белэЬед?

— Крэ?тиэндэр Ьейлэне...

— Крэ^тиэндэр Ьейлэгэн, имеш!.. Э Ьидэ ниндэй при­ каз бирелгэйне Ьуд?

Разведчик, ни есен эскэрэк утергэ мемкин булмаган- лы ры н адлатыу есен, шунда у к мэ?эк вакира уйлап сы ра- ра. Ысынында иЬэ ул, бисэлэр?ед имеш-мимеш хэбэр?эре- нэн куркы п, дошман торган ергэ бер ун сакры м самаЬы барып етмэгэн, тэмэкеЬен тарта-тарта, кайтырра удай ва- кытты кетеп, к ы уа к л ы к араЬында ятып уткэргэн була. Ул Левинсонга, к у^ эр ен йома-йома, крэдтиэндэрсэ серле к а ­ рап: «Ьин у^ед бына барып караЬ ад ине», — тип уйлай.

— У^едэ барып кайтырра тура килер, — тине Левинсон Баклановка. — ЮриЬэ бе??е бында себен урынына и^эсэк- тэр. Был халы к менэн бер ни эшлэп булмай. У^ед менэн бергэ кемде булЬа ла алып, тад Ьы?ыла башларас у к сы- Fbin кит.

— Кемде алайым Ьуд? — тине Бакланов. Бетэ куделе 79
Закрыть