Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 78.

ИртэгеЬен ул, Мечикты яцынан куреу телэген кес-хэл менэн бадып, узенэ Урын таба алмайынса, кен буйы тик йерене. Рэрлэнеп, взводныйга бэйлэнде: — Ьун, ни эшлэп без бында эшЬез ятабы?? — тине. — Бында эс бошоузан сереп бетерЬен,... Левинсон нимэ уй- лай икэн унда?

— Морозканын, куделен нисек acbipFa икэн, тип уйлай. Уйлап ултыра-ултыра салбарын туззырып бетергэн.

Морозканын ни эшлэргэ белмэй ©згелэнеуен Д убов ба- шына ла килтермэгэйне. Э Морозка, унан ярзам тапма- Fac, 'куртсыныслы Ьавыштса бирелде, эгэр был Ьагышты берэр 'кызыу эштэ таратырра тура килмэЬэ, оза'клама- йынса эскегэ Ьабышасагын Ьиззе. Ул румерендэ тэу тап- тсыр уз телэктэре менэн узе керэште, эммэ кесе етерлек тугел ине. Бары осратслы хэл генэ уны тубэн тэгэрэузэн Ьа'клап калды.

Тепкел урынга килеп урынлапгкас, Левинсон бангка отрядтар менэн бэйлэнеште бетенлэй тиерлек югалтты. 'КайЬы берзэ килеп элэккэн урьгк-Ьуры'к мэглумэттэргэ 'Караганда, тар'калыузыц аяуЬыз картинаЬы кетелэ, шомло Улахэ еле тетенле 'кан еде алып килэ ине.

Левинсон тайганьщ бик куп йылдарзан бирле кеше ая- Fbi бадмаган йэшерен Ьу'кма'ктары буйлап тимер юл менэн бэйлэнешкэ инде. У га тиззэн ткорал Ьэм кейем-Ьалым тейэ- гэн эшелондыц узасагын эйттелэр. Тимер юлсылар унын, кенен Ьэм сэгэтен аны'к курЬэтергэ вэгэзэ бирделэр. Иртэ- ме-Ьуцмы отрядты барыбер табасатстарын белгэнгэ, э тай- гала патронЬыз Ьэм йылы кейемЬез т ш т уткэрергэ мем­ кин булмаганга, Левинсон Ьежум яЬап 'карарга булды. Гончаренко ашыгыс рэуештэ фугастар эзерлэне. Томанлы бер тендэ Д убов взводы дошман 'кайнап торган ерзэр аша Ьиззермэй генэ утеп, 'капыл тимер юл буйына барып сьгкты.

...Гончаренко почта поезына тагылган тауар вагонда- рын пассажир вагондарына зарар килтермэйенсэ генэ ©з©п алып 'калды. Ш артлау ватштында Ьынган рельстар, дина­ мит тетене эсендэ hayaFa атылып китеп, тимер юл ейеме адтына герЬелдэп барып теште. Ш артлаузан фугас затво­ ры, ебе менэн телеграф сыбыгына элэгеп, адылынып 'кал- ды. Ьуцынан, был затворзы кем, ницэ элгэн икэн тип, куп- тэр баш ватты.

Тирэ-йундэ кавалерия разъездары эзлэнеп йерегэн ара­ ла, Дубов, вагондарзан алган эйберзэрзе мемкин тиклем аттар едтенэ артматслап тейэгэн килеш, Свиягин урманын- да 'касып торзо, э тенен тарлауьгктарга кереп йэшеренде. Бер нисэ тэулектэн Ьун,, ул, бер кешеЬен дэ югалтмайын- са, Ш ибишига 'кайтып инде.

78
Закрыть