Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 77.

X. КЫЙРАЛЫШТЫЦ БАШЛАНЫУЫ Мечикты осрагкас, шуныЬы рэжэп булды: Морозка элекке асыу^ы ла, дошманльгкты ла Ьи^мэне. Бары тик был зарарлы кеше нидо мицэ ядынан таи булды икэн, ти­ гэн аптырау Ьэм куделенед жайЬы ерендэлер, мин yFa асыуланырга тейеш, тигэн уй гына жалды. Ш улай 5а был осрашыу yFa бик ныж тэьдир итте, уныд кем менэн булЬа ла был турала хэ?ер ук фекер алышжыЬы килде.

— Эле тыжрыж буйлап барранда, — тине ул Дубов- ж а ,— мойешкэ боролган Fbma инем, туп-тура мидэ табан Ш алдыба егете килэ. Хэтереддэме, теге мин алып жайтжан егет?

— Йэ, шунан?

— Килэ... «Штабжа нисек барырра?..» — ти. — «Ана уддан икенсе йорт...» — тим.

Дубов, был Ьуззэр^эн гэжэплэнерлек нэмэ тапмагас, алда жы^ыгына ©мот итеп, Ьораны: — Шунан ни булды?

Морозка у^е лэ адламаган асыу менэн яуап жайтар^ы: — Шул, осраттым — шуныд менэн ботто!.. TaFbi ни кэ­ рэк?

Кипы л yFa куделЬед булып китте, кешелэр менэн Ьей- лэшеу телэге югалды. Ул аулажжа барырра йыйынгайны, унда бараЬы урынга, бесэнлеккэ менеп ау?ы, тик йожлай алманы. КуделЬе? и^тэлектэр уныд одтонэ ауыр йок б у­ лып ишелде; Мечик, уны ниндэй^ер тура юлдан я^ы ры р- Fa тырышып, юрый уныд юлына килеп баниан кеуек то­ йолдо.

77
Закрыть