Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 74.

икэне билдзле булмаган йыуаш бейэлэр араЬында тороп ■калган кеуек той^о.

Ш таб янына килеп еткэс, кыйыулыгы тамам бетте, ул инде уценен нинэ килгэнен, ни эшлойэсэген йзм ни Ьей- лэйэсзген дэ белмэй ине.

Ялан кеуек кин, буш ишек алды уртаЬына ягылган ут тирэЬенэ егермелэп партизан те^елеп яткан. Левинсон, аяктарын кореецтарса беклэп, сытырлап янган тетенло ялкынга сихырланган теуле карап ултыра. Был юлы ул Мечикка балалар экиэтендэге гномды айырыуса нык хэ- терлэтте. Мечик, улар янына килеп, арттарына ба?ты, — уиа бер кем дэ эйлэнеп караманы. Партизандар сиратлап оятЬы? келэмэстэр Ьейлэй?эр; улар^ыд Ьэр кайЬыЬында анра поп менэн унын а^ ы н катыны Ьэм кы йыу егет кат- наша; донъяла бик енел йэшэусэн ул егет, поп катыныныд ягымлы караш ы нан фай^аланып, ирен бик о?та алдай. Мечикка был квлэмэстэр^е улар ысындан да келкв булган есен тугел, э бангка Ьейлэр§эй нэмэлэре булмаганга Ьей- лэй^эр, ирекЬе5?эн генэ келэлэр Ьымак тойолдо. Ш улай ?а Левинсон ул экиэттэр?е игтибар менэн тьщланы, кыс- кырып, ихлас те? менэн келде. Партизандар уныд Ьейлэ- уен утенгэс, ул да бер нисб кы^ык экиэт Ьейлэне. Ул бын- дапя кешелэр араЬында ин укы ганы булганга курэ, уныд Ьейлэгэн нэмэлэре хикмэтлерэк Ьэм оятЬы?ыра-к булып сыкты. Лэкин, курэЬен, Левинсон Ьис тэ унайЬы^ланма- ны, то?лап-борослап тыныс кы на Ьейлэне, уньщ оятЬы? Ьу^^эре, сит кеше Ьуззэрендэй, yFa кагылмайынса утеп киткэн кеуек ине.

У га карай торгас, Мечиктыд да ирекЬе^^эн ЬейлэгеЬе килеп китте — ул ундай нэмэлэр?е Ьейлэуе оят тип Ьана- Ьа ла, улар?ан юиары торган кеуек куренергэ тырышЬа ла, асылда ундай нэмэлэр?е тыдларга ярата ине, — лэкин ул ЬейлэЬэ, yFa бетэЬе лэ гэжэплэнеп карар^ар Ьэм бик удай- Ьы? булып сыгыр кеуек тойолдо.

Ул уларга кушылманы, кунелендэ уз-у?енэн кэмЬенеу Ьэм бетэЬенэ лэ, бигерэк тэ Левинсонга, упкэ Ьаклап ки- теп бар^ы. «Ярай, — тип уйланы ул, ирендэрен упкэле кымтып, — барыбер мин ул бейэне карамайым, йэнселеп китЬен. Курербе?, ул сагында Левинсон нисек кыланыр, э мин куркмайым...» Тора-бара ул ысынлап та атына игтибар итмэй башла- ны, уны бары тик йерергэ, ейрэнергэ барганда гына ала Ьэм ара-тирэ Ьыу эсереп кенэ килэ ине. Эгэр Мечик у? эшенэ игтибар менэн карай торганы рак командирга элэк- кэн булЬа, бэлки, уны бик ти? тэртипкэ ейрэткэн булыр- ?ар ине, лэкин К убрак уценен, взводында ни^эр эшлэнгэн- 74
Закрыть