Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 73.

Мечик, взводный Ьу??Эрен тьщламайынсй: — Нимэ, мин баламы эллэ? — тип уйланы. — Юи, б а ­ рам да Леви неон Fa эйтэм, бындай атта йороргэ телэмэ- ием, тим... Мин баш толар осон яфаланырга тейеш тугел (yFa у^ен ниндэйдер кеше осон торбан булдым тип уйлау куцелле ине). Ю'к, мин yFa ботэЬен дэ туп-тура эйтеп би- рэм, ул минец турала эллэ ни уйламаЬын...» Взводный Ьойлэп ботороп, ат баш-аягы менэн Мечик торам агы на тапшырылгас 'кына, ул уныц эйткэндэрен тыцламауына укенде. Зючиха, башын тубэн эйеп, аи ирен- дэре менэн улэнде я л то у Fbrna элэктереп ала ине. Мечик хэдер был аттыц ботэ я?мышы у? жулында икэнен ацла- ны. Лэкин бик ук ецел булмаган ат тормошона нисек ида- ра итергэ икэнен ул Ьаман белмэй ине эле. Хатта ул был йыуаш бейэне яжшылап бэйлэп тэ жуя белмэне. Бейэ, башжа аттардыц бесэндэренэ тортолэ-тортолэ, аттардыц Ьэм дневальныйдардыц асыударын килтереп, ботэ Ьарай буйлап йорой бирде.

— "Кайда ул, холера, теге яцы бэндэ?.. Ницэ ул бейэ- Ьен бэйлэп ж уймай?!.— тип, Ьарайда кемдер жысжырды. "Камсы менэн асыуланып Ьужжан тауыш тар иш етелде.— Бар, бар, улэкЬэ, cbiFbin кит!.. Дневальный! Ал эле бынан бейэне, тоЬэр тошкэн нэмэне...

Мечик, ашыгыуынан Ьэм жыдыулыжтан тирлэп-бешеп, куцеленэн иц удал Ьуддэрен Ьайлай-Ьайлай, сэнскеле хы- уажтарра барып тортолэ-тортолэ, жарацры, йожомЬораган урамдар буйлап штабты эдлэп китте. Бер урында ул тип- тереусе эдэмдэр араЬына саж жына барып инмэне: р ы ж ы л - даж гармунда «Саратовский»ды уйнайдар, тэмэке уттары емелдэй, жылыстар, шпордар зыцлай, жыддар сэрелдэй, шашып бейеудэн ер дер Ьелкенэ. Мечик, улардан юлды Ьо- papFa уцайЬыдланып, ситтэнерэк китте. Эгэр жаршыЬына мойоштэн берэу килеп сыжмаган булЬа, тон буйы адашып йорогэн булыр ине.

Мечик, yFa табан яжынлашып: — Иптэш! Штабжа нисек барырра? — тип ондэште Ьэм уныц Морозка икэнен таныны. — ЬаумыЬыгыд... — тине ул, бик оялып.

Морозка, ниндэйдер ацлайышЬыд он сырарып, ацша- йып тужтап тодды... Ахырда, артыж бер нэмэ лэ уйлап т а ­ ба алмайынса: — Уцдан икенсе йорт, — тип яуапланы. Куддэрен F9- жэп ялтыратып, боролоп та жарамайынса, удып китте...

«Морозка... эйе... ул бит бында...» — тип уйланы Мечик Ьэм уден электэгесэ яцрыд, торло журжыныстар — Мороз- калар, жарацры, таныш тугел урамдар, нисек TOpapFa 73
Закрыть