Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 72.

йэтеш бул ган кеуек, yFa ла сзйер к у ш а м а т ы бик йэтеш ине.

— Мидэме был, шулаймы?.. — тине Мечик куделЬед генэ.

К у б р ак , атты д арт ягы на hyFbin: — "Карап TOpopFa уде былай эллэ ни тугел, — ти н е.— Тояктары й о м ш агы р ак — эллэ инде тэрбиэнэн, эллэ инде ауырыу булганра... Ш улай 5а атланып йерерлек.— Ул сал твшкэн Ьэм сэстэре дурткел тедле калдырылган башын Мечикка табан бордо ла уд-уденэ тамам ышанып кабат- ланы: — Атланып йерерлек.

Мечик, капыл Зючихага Ьэм унын, атланып йерерлек булыуына шунда у к кесhe? нэфрэтен белдереп: — Ьеддэ баш ка ат юкмы ни? — тип йораны.

Кубрак, яуап биреу урынына, Мечикка был йолкош бе- йэне икЬед-сикЬед куркыныстардан, ауырыудардан Ьак- лар есен иртэ, кендед Ьэм кис нимэлэр эшлэргэ кэрэк икэ­ нен ялкыткыс, куделЬед тауыш менэн Ьейлэргэ тотондо: — Походтан к ай т к а с у к эйэрен Ьалдырма, бер ад то­ ра бирЬен, ЬыуынЬын,— тип взводный ейрэтеуен дауам итте. — Э инде эйэрен Ьалдырдыдмы, аркаЬын кулы д ме­ нэн йэки бесэн менэн Ьертеп ал, шулай у к эйэрлэр алды- нан да Ьертергэ онотма...

Мечик, ирендэре калтыраран хэлдэ, кайдалыр ат едте- нэ карай, тыдламай ине. Ул уден шундай итеп тойдо, эй- терЬед, уны баштан у к кэмЬетер есен, был йэйенке тояк- лы, медкен бейэне y F a юрый бирэлэр ине. h y n F b i вакыт- тарда Мечик уценен Ьэр эшен бына-бына башланырра те- йеш булран яды тормош кудлегенэн карап килде. Хэдер yFa был ерэнгес ат менэн яды тормош башлау тураЬында уйларра ла мемкин тугел тедле ине: yFa берэу дэ ул инде бетенлэй икенсе кеше, кесле, уд-уденэ ышанып эш итеу- сэн кеше тип карамад, уны Ьаман элеккеге, келке Мечик тип Ьанардар, хатта yFa якшы атты ышанып тапшырырга ла ярамай, тип уйлардар.

Взводный, Мечиктыд нисек хэтере калганын Ьэм уныд был Ьуддэрде тыдлаймы-тыдламаймы икэнен дэ белергэ телэмэйенсэ, Ьаман уденекен Ьейлэй бирде: — Был бейэлэ тары, о т о гэлэмэттэренэн тыш, ящур 1 ауырыуы ла бар... Уны купорос менэн дауаларга кэрэк ине лэ бит, эммэ купоросыбыд юк. Ящур?ы бед тауы к тидэге менэн дауалайбыд — ул да бик якшы сара. Супрэккэ Ьы- лайЬыд да ауыдлык алдынан йугэнгэ ур ай Ь ы д — бик тэ ярдам итэ...

1 Я щ у р — был ауырыу йслчкан хайуандар^ын, телдэре ярыла.

72
Закрыть