Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 71.

Левинсон yFa яцынан Ьынап, тикшереп тараны.

— А та белэЬецме?

— Белэм... — Мечик икелэнеберэк яуапланы.

— Ефимка, драгунканы алып кил эле...

Винтовка алырра йугергэн арала, Мечик ундарса ку^- ?эр?ен, yFa терло я'ктан 'кы^ы'кЬынып торарандарын той- ?о Ьэм был енЬе.? тораш тарзы ул дошмаилытс итеп Ьанай башланы.

— Бына булды... Нимэгэ атырЬьщ икэн? — Левинсон ку??эре менэн э^лэнде.

Кемдер шатланып тэтадш итте: — Тэрегэ!

— Ю к, тэрегэ кэрэкмэ?... Ефимка, бер бураны ана те- гендэ, барана башына тсуй эле...

Мечик винтовканы к у л ь т а алды Ьэм кур'кыуынан (атырра кэрэк булган есен тугел, э бетэЬе лэ уньщ тей- ?ерэ алмауын телэй^эр Ьымак тойолганра) са к ку?ен йом- маны.

— Ьул кулыц менэн якынырак тот, улай ецелерэк б у­ ла, — тип кэцэш итте кемдер yFa.

Унын, хэленэ инеп эйтелгэне асьгк Ьи^елеп торран был Ьу??эр Мечикка бик яр?ам итте. Ул, батырайып, курокты тартты Ьэм шартлап киткэн арала — был вакыт ул шулай §а ку^ен йомдо — бура шакмарыныц барана башынан то- лап тешкэнен кур^е.

— БелэЬец икэн... — тип, Левинсон келеп ебэр?е. — А тта йерергэ тура килгэне бармы?

— Ю к, — тине Мечик, бындай уцыштан Ьуц ул хатта кеше рэйептэрен дэ у? едтенэ алырра э?ер ине.

— TCbi^FaHbic, — тине Левинсон. Ысынлап та, yFa кы^- раныс икэне куренеп тора ине. — Бакланов, yFa Зючиханы бирерЬец, — ул хэйлэкэр киэфэт менэн ку^ эр ен кы^а теште. — Ь акл а, йыуаш ат. Нисек KapapFa икэнен взвод­ ный ейрэтер... "КайЬы взводто ебэрэйек уны?

— Кубракка ебэрергэ кэрэк, минецсэ, уныц кешелэре етешмэй, — тине Бакланов. — Пика менэн бергэ булыр- ?ар.

— Ул да ярай ...— тине Левинсон, риза булып. — Бар...

...Мечик, Зючихага куз ташларас ук, узенец уцышын Ьэм шуныц Ье^емтэЬендэ тыуран малай^арса Fopyp емет- тэрен бетенлэй онотто. Керле акЬыл тедтэге, кэбэк тор- Ьаклы, аркаЬы кутырларан, ку?енэн йэш килеп торран, т о й р ы л ы киэфэтле был бейэ у з румерендэ бик куп дисэти- нэ ер Ьукаларан йыуаш кына бер ат, крэ^тиэн аты ине. ЕтмэЬэ, быуа? ине эле, Ь атоу к а р с ы к к а хо^ай^ыц рэхмэте 71
Закрыть