Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 70.

иорттарыныц ке? яиынлашыуын белдергэн аяныс безел- дэу^эре яцгырай ине.

Шибишира улар кис менэн килеп етте; ауыл урманлы тау алтына ултырран, — байып барран иояш нур^ары 'каршы яитан уны яитырта ине. Ф ураж калары на §ур иы- §ыл бант теккэн бер теркем шат куцелле, эее тауышлы егеттэр бэшмэктэр у^еп беткэн и?ке часовня янында бура уйнай ине. Аярына o j o h иуцыслы ситек кейгэн, ерэн кэзэ Ьаиаллы, балалар экиэтендэге гн ом р а1 отш аган кескэй бер кеше таяитарын хурлыилы рэуештэ ситкэ бэреп бе- тер§е. Унан келештелэр. Бэлэкэй кеше уцайЬызланып йылмай^ы, лэкин ул Ьис тэ уцаййы^ланмай, э бик тэ ку- цеЛле икэнен курЬэтергэ телэгэн кеуек ине.

— Ана ул, Левинсон, — тине Пика.

— ТСай^а?

— Ь уц ана — ерэн Ьаиаллы... — тип, Пика, аптыраш- та налган Мечикты ташлап, напыл бэлэкэй кешегэ табан йунэлде.

— "KapaFbij, егеттэр, Пика!

— Ысынлап та Пика...

— Пелэш шайтан, Ьейрэлеп килеп еткэн бит!..

Егеттэр, уйындарын ташлап, жартты Ьырып алды. М е­ чик, улар янына барыррамы йэки санырранды кеторгэме икэнен белмэйенсэ, бер ситтэ тороп иалды.

Ахыр^а Левинсон: — Ьинец менэн кем ул? — тип Ьораны.

— Госпиталдэн сыннан бер егет... Ьэ-эйбэт егет!..

'КайЬыЬылыр, Мечикты танып алып: — Морозка алып иайтиан яралы егет бит, — тип ки­ леп И Ы £ Ы Л Д Ы .

Мечик, у§е тураЬында Ьейлэгэндэрен ишеткэс, янын килде.

Бура уйынын шундай насар уйнаран бэлэкэй кешеиец к у^ эр е jyp Ьэм ете? булып сыжты, — ул к у ^ э р Мечикты тотоп алдылар ga, эсен тышжа эйлэндереп, ундагы бетэ нэмэне улсэп жарарандай, бер нисэ секунд шулай теклэп тор^олар.

Мечик, тешерергэ онотжан Ьы^раныулы ецдэре есен уцайЬызланып: — Бына Ье??ец отряджа килдем, — тип Ьейлэй баш ла­ ны. Унан, Ьу?ен ниге?лэр есен, едтэп жуй^ы: — Элек... яра- ланрансы, Ш алды бала инем.

— Ш алды бала жасандан бирле?

— Июнь урталарынан...

1 Г н ом — экиэттэге кэрлэ, бэлэкэй кеше.

70
Закрыть