Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 7.

Ва'кыты еткос, фронгка китте — кавалерияга элокте. Унда ул, бангка кавалеристар кеуек, «йойоуле бейэлэрго» нофрот менон icapapFa ейронде, алты мортобо яраланып, ике таптшр контузия алып, революцияра тиклем ук армия- нан бетенлой тютолоп 'кайтты.

0йено 'кайгкас, бер-ике а^налап эсеп йерегондэн Иуд, 1-се шахтала эшлэусе йомарт куделле, бала тапмай торран бер йеремЬэк откатчицара ейлонде. Ул бер эште лэ уйлап эшлорго ейронмогон ине; тормош yFa Сучан батссаларын- дары тос муром тшяры кеуек ябай, 'катмарИн? булып то- йола ине.

Волки, rnyFa куролер 50, ул ун Ииге?енсе йылды, 'каты- нын у^е менон бергэ алып, Советтар^ы якларра китте.

Нисек кенэ булмаИын, шул ватшттан башлап yFa руд- никка инеу юлы биклонде: Советтар?ы Ьа^клап к а л и т бул- маны, о яды власть ундай егеттор^е бик ук еноп бетермой ине.

...Мишка, асыуланрандай, даралы аяктарын ш акылда- тып ба^а; к ы ^ ы л т Иары кугоуендор уныц к о л а к тебендо тынрыЬыз выжлай^ар, о?он йвндоре араЬына инеп, канат- кансы тешлой^ор.

Морозка Свиягин hyFbim участогына барып сьгкты. Иом-йошел сотлоуек арастары 'капларан тау артында Кры- ловка ауылы ята: унда Ш алдыба отряды тора.

— В-з-з... в-з-з...— Тиро-якта ЬемЬе? кугэуендор е?- лекЬв? геулой.

ТСапыл тау артында сойер ш артлау тауышы яцрырап утте. Унын артынан — икенсеЬе, есвнсеЬе... ЭйтерЬен, сын- йырынан ыскынран ниндой^ер йырткыс сонскеле кы уак- тар^ы Ьындыра.

Морозка, те?генен тарта тешеп, ишетелер-ишетелмо? ©ндоште: — Туктайьгк оле.

Мишка, мускуллы та^а коу^оЬе менон алга табан ынты- лып, тынып каллы.

— ИшетоИедме?.. Аталар... — тип, Морозка тынысИы?- ланып мырырланды Иом коу^оИен турайта твште. — А т а ­ лар!.. Шулаймы?..

— Та-та-та... — Т ау артында, берданкалар^ыд кол ак тондоррос ухылдау?арын, япон карабиндарыныд о?ак-о?ак шартлауын телгелоп, пулемет такылдай башланы.

Морозка, тулкынланып, капыл кыскырып ебор?е: — Карьерра!..

0?одгел0рено аяк баштары менон ро^оттогесо нык итеп ба^ты ла са к кына калтырай башларан бармактары ме­ нон кобураЬын асты, о Мишка инде к ы уак тар араЬынан 7
Закрыть