Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 69.

на Ьаубуллашты. Варя улар^ы Ь укм акта кыуып етте. Ул, йугереп килеу?'эн Ьэм оялыу^ан кы^арып: — Эй^э, исмаЬам, якшылап Ьаубуллаш айык,— тине.— Тегендэ нисектер тартындым... Элек бер касан да улай булганы к у к ине, э был юлы тартындым. — Ьэм ул, руд- никтары йэш к ы ^ а р булэк иткэнсэ, сигеуле тэмэке янсы- FbiH оялып кына yFa Ьондо.

Варяныц оялыуы, булэге yFa шул тиклем килешмэй ине, хатта Мечикка ул кы^ганыс булып китте Ьэм Пика ал- дында оят булып тойолдо. Ул ирендэре менэн Варянын, битенэ са к -са к кагылды, э Варя yFa мелдерэмэ ку^^эре менэн hyH,Fbi тапкыр караны, Ьэм унын, ирендэре кый- шай^ы.

Улар тайгага кереп китеп к у^ эн югалгас, Варя: — ТСара уны, килгелэ!.. — тип кыскыр^ы. Ьэм, яуап ишетелмэгэс, шунда ук, улэнгэ ултырып, илап ебэр^е.

Ю лда яманЬыу идтэлектэр^эн бушанрас, Мечик у?ен ысын партизан итеп Ьи^е, хатта, кояш та карайы рга те- лэп, ецдэрен дэ Ьы^аньш ебэр^е: сестра менэн булран идтэлекле осрашыу^ан Ьун, башланран яды тормошта был yFa бик кэрэк булып тойолдо.

Инохедза тамарын инде япон рэскэр^эре Ьэм колчак- сылар бадып алрайны. Пика куркты , бик борсолдо Ьэм юл буйы барлы-юклы Ьы^ланыу^арынан зарланып бар^ы. М е­ чик юлда ocpaF^H бер ауылды уйЬыулыктан урап утергэ телэгэйне, лэкин уны Ьис кундерэ алманы. Т ау Ьырттары, билдэЬе^ кэзэ Ьукм актары буйлап урмэлэргэ тура кил­ де. Улар йылра буйына икенсе тенде текэ каялар буйлап килеп тошто, са к -са к Ьэлэк булманы, — Мечикка эле хэл кереп етмэгэйне. Иртэ менэн генэ тиерлек бер кореец фанзаЬына барып еттелэр, то^Ьо^ чумизаны комЬо^ланып ашанылар; Мечик, Пиканыц йонсоган, к ы ^ а н ы с кэу§эЬе- нэ карап, касандыр уныц куцелен арбаган, камышлы, тын кул буйында ултырган сал сэсле, сабыр к ар т образын Ьис тэ яцынан ку? алдына килтерэ алманы. Уденец алйыган киэфэте менэн Пика был тынлыктыц ысын тугеллеген, ял- ранлырын, унда ал да, ял да ю к икэнлеген курЬэтеп тора тедле ине.

Унан улар Ьирэк ултырган хутордар аша уддылар, ул хутордарда япондар тураЬында бер кем бер нэмэ белмэй ине. «Отряд удманымы ?»— тигэн hopayFa яуап итеп, йыл- Fanbm югары башына табан курЬэттелэр, яцылыктарды Ьораштылар, баллы квас эсерделэр, э кыддар Мечикка куд Ьалгыланылар. Инде у р а к едте башлангайны. Юл буйда- ры ту к баш аклы бойдайдар менэн кумелгэн; унда-бында иртэ менэн тешкэн урмэксе аудары йылтырай, Ьауала бал 69
Закрыть