Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 68.

Лов бик Куптэн ауырый, хэ^ер инде тмрэ-йундэге кешелэр ^э yFa элеккесэ 'кы^аныи 'карамай. Улар^ын, у^гэрмэд ир- кэлэу^эренэн Ьэм тутсгауЬы? 'карау^арынан ул Ьаман бер генэ Ьорау?ы: «Шулай ^а, касан улерЬец икэн инде Ьин?»— тигэн hopayjbi Fbma ишеткэн кеуек була, лэкин улгеЬе кил- мэй ине. Унын, теше-тырнагы менэн тормошка йэбешеуе- нец мэгэнэЬе^леге, кэбер ташы шикелле булып, бетэ ке- шене бадып тора ине.

Мечик менэн Варя араЬындагы сэйер менэсэбэт М е­ чиктыц госпиталдэ уткэргэн Ьуцгы кененэ саклы Ьу^ылып килде. Был менэсэбэт шундай уйынга окший ине: береЬе- нец нимэ телэгэнен, икенсеЬенец шунан кур кканы н Ьэр икеЬе белэ, лэкин 6epehe лэ тшйыу, хэл иткес а?ым яЬа- май ине.

Варя уценен, ?ур сы^амлык менэн алып барган ауыр тормошонда (э был тормошта ир^эр шул тиклем куп, улар- ?ы куззэренен,, сэстэренец те?тэре менэн генэ тугел, хатта исемдэре менэн дэ бер-береЬенэн айырып бетереп булмай) берэугэ лэ: «Иэнем, Ьейеклем», — тип эйтмэне. Был hy?- ^эр^е ул беренсе мэртэбэ Мечикка эйтте, — уныц быны эй- тергэ хакы ла бар ине. Уиа бары ул гына — шундай м а­ тур, шундай э^эпле Ьэм йомшак тэбигэтле егет кенэ — уныц эсэлек Ьагыштарын кэнэгэтлэндерэ алыр кеуек то- йолдо Ьэм ул уны шуныц есен дэ Ьей^е. Борсоулы Ьагыш- к а бирелеп, ул тендэрен енЬе? генэ уны у? янына сакыра, э кенде^эрен, Ьуцга 'калган мехэббэтен булэк итер есен, уны кешелэр ку^енэн ситкэ алып китергэ телэп, 'комЬо^- ланып, куцелен кэнэгэтлэндерэ алмайынса э^лэй, лэкин мехэббэте тураЬында ницэлер yFa бер касан да эйтергэ кыймай ине.

Гэрсэ Мечик яцы гына елгереп еткэн йэшлегенец бетэ ялтшны, бетэ хыялы менэн шул у к нэмэне телэгэн булЬа ла, Варя менэн икэу?эн-икэу генэ калм а^ка ты ры ш ты ,— йэ у^е артынан Пиканы эйэртеп йеретте, йэ Ьаулыгына зарланды. Ул шуныц есен кыйыуЬы^ланды, элегерэк бер к асан да катын-кы^ менэн якын булманы; был якынлык башкалар^ыкы Ьымак килеп сы'кма?, оятка калырмын, тип шомланды ул. Эгэр узенец кыйыуЬы?лыгын ецЬэ, уныц ку? алдына капыл Морозканыц асыулы киэфэте, уныц тай­ га эсенэн камсыЬын болгай-болгай кайтыуы килеп ба^ты. Ундай сактар^а Мечик к у р к а ла Ьэм был кешегэ тулэп бе- терэ алма^лык бурысы барлыгын да Ьи?э ине.

Ш улай уйлай ториас, ул ябыкты, буйиа у?еп киткэн- дэй булды, лэкин Ьуцгы минутына саклы узенец йомшак- лыгын ецэ алманы. Ул Пика менэн бергэ китте, ят кеше­ лэр менэн Ьаубуллангкандай, бетэЬе менэн дэ уцайЬы^ ты- 68
Закрыть