Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 67.

IX. МЕЧИК ОТРЯДТА Бынан ж у^ ал ы у тураЬында Сташинский лазарегка а^ыж-тулек э^ерлэргэ килгэн начхоз яр^амсыЬынан ише- теп белде.

— Левинсон ул башлы кеше, — тине начхоз яр^амсы- Ьы, уцып боткэн комро аржаЬын жояшжа ж уйып.— Ун- Ьы^ бе? барыбы? ?а харап булыр инек... Бына шунан Fbrna уйлап 'кара: лазарет юлын берэу белмэй, эгэр бында жыдырыжлай-нитэ жалЬалар, бе? бетэ отряд менэн ошон- да Ьы^абы^!.. Бе??эн елдэр идер... э бында а?ыж та, фураж да э?ер. Одта уйлаган!.. — Начхоз яр?амсыЬы, хайран жа- лып, башын Ьелкте. Сташинский унын, Левинсонды нинэ мажтаганын тошенэ ине. Ул Левинсонды ысынлап та «баш ­ лы кеше» булганы ©сон генэ тугел, э уньщ, яр?ам,сыныц, у^ендэ булмаган шундай яжшы сифаттарзыц башжа берэу- 2Э барлыгын эйтеу куцелле булганга мажтай ине.

Ш ул конде Мечик беренсе мэртэбэ аягына ба^ты. Уны жултыжлап й©р0тт0лэр. Ул, гэжэплэнеп Ьэм шатланып, аяж а?тындагы си^эмдец йомшажлыгын тойоп, ажлан буй- лап утте Ьэм сэбэпЬе^-ниЬе? К0лд©. Э Ьуцынан, карауа- тында ятжанда, эллэ арыганга, эллэ ер?е тойоу шатлыры- нан, Й0рэгенец шашынып тибеуен Ьи^е. Уныц хэлЬе? аяж- тары дерелдэй, э ботэ тэне буйлап ниндэй^ер куцелле, рэ- хэт жымырйыу арыла ине.

Мечик йорогэндэ, Фролов yFa конлэшеп жарап ятты. Мечик иЬэ yjen уныц жаршыЬында ыисектер гэйепле итеп Ьи??е Ьэм куцелендэге шул тойгоно Ьис ецэ алманы. Фро- 3* 67
Закрыть