Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 65.

Fa агкан кеуек, hayaF a атжандарын» белде. Ул Левинсон- дын, шулай итеп отрядтыд Ьугышсан эдерлеген тикшерергэ телэгэнен адланы, Ьэм yFa командир?ыд ышанысын ажла- маганлыгын, башжаларга ©лг© була алмаганлыгын тошо- неу бигерэк тэ ауыр булды.

Взводтар теделеп, барлау яЬалгандан Ьуд, Ьаман да эле куп кенэ кешенед етмэгэнлеге беленде. Бигерэк тэ Кубрактыд дезертирдары куп булып сыжты. К убрак уде кондод тутандары менэн Ьаубуллашып жайтжан да элегэ сажлы айнып етмэгэйне. Ул уденед взводына: «Мин ш ун­ дай эдэм ажтыгы, шундай сусжа булгас, he? мине ихтирам итэ алырЬыгыдмы икэн?» — тип бер нисэ мэртэбэ морэжэ- F9T итэ-итэ иланы. К убракты д идерек икэнен бетэ отряд курде, тик Левинсон Fbma курмэмешкэ Ьалышты, сонки быныд есон уны командирлыжтан алырга кэрэк ине. Э уны алыштырырга кеше юж. ' Левинсон ат ©дтондэ строй буйлап утте лэ, уртараж ер- гэ кире жайтып, жулын кутэрде. Уныд белэге, тирэ-йундэ Ьалжынлыж, шом тыудырып, бер а? адылып тордо. Тонг© серле тауыштар ишетелэ башланы.

— Иптэштэр... — тине ул, Ьэм уныд экрен, лэкин асыж эйтелгэн Ьуддэрен Ьэр кем йорэк тибешен ишеткэндэй ишетте. — Бед бынан китэбед... жайда китэбед — хэдергэ был турала эйтеудед кэрэге юж. Япондардыд костэре шун­ д а й ,— хэйер, уны арттырып Ьойлэргэ кэрэкмэй — шулай да бедгэ удайлы важыт еткэнсе йэшеренеп тороу яжшы- раж. Был иЬэ бед журжыныелы хэлдэн ботонлэйгэ китэ­ бед тигэн Ьуд тугел эле. Юж. Ул Ьэр важыт беддед одто- боддэ тора, быны Ьэр партизан белэ. Бед удебеддед парти- занлыж исемен ажлай алырбыдмы?.. Богон Ьис тэ ажлай алманыж... Бед, йэш жыддар кеуек, тэртипЬедлэнеп киттек. Эгэр ысынлап та япондар килгэн булЬа?.. Улар бедде се- бештэрде быугандай быуып ултерердэр ине!.. Оят!... — Л е ­ винсон тид генэ алга табан эйелде, Ьэм уныд Ьудгы Ьуддэ- ре, ысжынып киткэн пружина шикелле, кешелэргэ шундай килеп бэрелде, Ьэр кем уден жапыл котмэгэндэ тотолган Ьэм жарадгыла мэрхэмэтЬед тимер бармажтар менэн бы- уылган себеш кеуек итеп тойдо.

Хатта бер ни адламаган Кубрак та, ышанып: — Д о -p-pog... ЬэммэЬе... де-р-род... — тине Ьэм, дурт жырлы башын борголап, бик жаты кикерде.

Д убов Левинсондыд: «Бына, мэдэлэн, богон Д убов саж Ьойрэлеп килеп етте, э бит мин yFa ботэгеддэн дэ ныгыраж ышангайным, — оят!..» — тип эйтеуен котто. Эммэ Левин­ сон берэуде лэ исеме менэн атап эйтмэне. Бомумэн, ул а? Ьойлэне, лэкин ботэ Ьуден бер ноктэгэ тобэне, — эйтерЬед, ^ Заказ 133 65
Закрыть