Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 64.

болгап алды ла, тары ла нидер йорэнлэп, куддэн юралды.

Эйдэргэ ебэрелгэн кешелэр эйлэнеп 'кайгкас, взвод- тын, яртыйынан артыры у? урындарында йотшамаранлыры беленде: кисен тшддар янына йерергэ киткэндэр дэ шунда 'кунып 'калрандар булйа кэрэк. Аптырап калган Дубов, йыйылган составы менэн генэ кудралыррамы, эллэ, нимэ булганын белеу ©сон, ш табка барып кайтыррамы икэнен белмэйенсэ, йугенеп, партизандарды берэмлэп эшлэргэ ауыл буйлап кешелэр ебэрзе. Бетэ взвод менэн хэдер ук бында булырра кушылран приказ менэн ординарецтар ике тапкыр килеп китте, э ул йаман кешелэрен таба алмай, ау- Fa элэккэн йыргкыс кеуек, ишек алдында тегендэ-бында ташлана, хатта ул асыуынан мацлайына пуля ебэрергэ лэ эдер ине, эгэр уд ©дтондэге дур яуаплыльгкты йидмэгэн булйа, бэлки, ебэргэн дэ булыр ине. Был твндэ куптэр уныд мэрхэмэтйед йодроктарын татып караны.

Ахыр сиктэ, взвод, куркы удан тымып калган урам- дарды котороп сапкан ат тояктары тауышы Ьэм .тимер, п о ­ рос сыцдары менэн тултырып, ш табка табан атылды. Уларды эттэр ярйып ©рэ-ерэ одатып калды.

Дубов, бетэ отрядтыд майданда икэнен кургэс, бик го- жэплэнде. Оло юл буйлап хэдер кудралырра эдер булган обоз йудылран, партизандардыц кубейе эйэрдэренэн твшеп, аттары янына ултыррандар дэ тэмэке тарта. Д убов куддэ- ре менэн бэлэкэй кэудэле Левинсонды эдлэп тапты — ул факел менэн яктыртылган бурэнэ янында бадып тора йэм Метелица менэн тыныс кына йойлэшэ ине.

— Нидэ былай hyHFa к а л д ы ц ? — тип, Бакланов Д у- бовка ташланды. — Э удец тары: «Бе-eg... шахтерда-ар...»— тигэн булайыц. — Бакланов сырырынан сырыр хэлгэ ет- кэйне, юкйа был йуддэрде ул Д уб о в к а бер касан да эйт- мэд ине. Взводный кулын Fbma йелтэне. Уныд ©сен хэдер ид рэрлекле нэмэ — бына был егеттед, Баклановтыц, хэ­ дер уны т©рл©сэ хурларра хак ы булыуында, хатта был хурлау эле уныд, Дубовтыц, рэйебенэ 'Караганда адырак ине. Етмэйэ, Бакланов уныд ид ауырткан еренэ карылды, сонки Д убов донъяла кешегэ бирелергэ момкин булган ид бойок, ид мактаулы исем — ш ахтерлык исеме тигэн уй- ды куделенед ид турендэ й©ротэ ине. Хэдер инде ул уныд взводы уныд уден дэ, Сучан руднигын да, бетэ шахтер то- комон да, ид кэмендэ, ете быуынра тиклем хурлы кка то- шоргэнлегенэ ышанды.

Бакланов, туйрансы йугенгэс, дозордарды урындары- нан алырра китте. Дубов, йылра аръярынан кай ткан биш егеттэн йорашып, бер ниндэй дэ дошмандыц ю к л ы р ы н , э улардыц, Левинсон приказы буйынса, «бер тинлек бакыр- 64
Закрыть