Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 63.

манлы Ьыу 05Т0Н9 баштарын шым Fbina Ьу^а; яр буйына жараЬыу жыуажтар Ьырышжан, уларра баллы Ьалжын ысыж Т0ШК9Н. «Бына был тормош, исмаЬам...»— тип уйла- ны Морозка Ьом айрырына я р ы м л ы Ьы ^ ы ра-Ь ы ^ ы ра Ьыу эсер?е.

0й?о эЙ0р^0р?е то^оттелор, винтовкалар^ы Ьорттолор; Д убов рудниктан килгон хаттар^ы жысжырып ужыны, 0 йожларра ягканда Морозканы «у? донъяЬына жайтыу уца- йы менон» дневальный итеп билд0Л0нел0р.

Бот0 кис буйына Морозка у?ен рэтле Ьалдат Ьом яж- шы, корокле кеше итеп Ьананы.

Тонд0 Дубов жабырраЬына бик жаты тортоу^он уянып китте. Ул, журжып: — Ним0? Ним0 бар? — тип Ьораны ла тороп ултыр^ы. Ьурон гена янран Ьужыр лампара жарап, ку??0рен тырнап асырра ла олгормоне, алы^та мылтыж тауышын, бер а?5ан икенсеЬен ишетте, доро^ороге, тойзо.

К арауат янында Морозка ба?ып тора ине: — Ти^ерок тор! Нылиа аръярында аталар!.. — тип жыс- жырзы.

Ьирак-Ьаяж атылран мылтыж тауыштары, бер?0Й ара- уыж аша тигондой, килеп ишетело башланы.

— Егетт0р?е уят, — тине Дубов, — хо^ер ук ©й^орго йугер... Ти?ер0к!

Бер нисо секундтан Ьун, ул, Ьурыпгка 0?ер килеш, ишек алдына атылып сыжты. ЕлЬе?, Ьалжын кук Й030 яжтыра башларайны инде. "Кош Юлынын, 050м аягы ба?маран то- манлы Ьужмажтары буйлап йондо??ар тортипЬе? саба. Сос- таре т у ^ а н партизандар, Ьугено-Ьугено, патронташтарын тара-таиа, бесонлек баштарынан бер-бер артлы атылып то- Ш0, аттарын CbiFapa. Тауыжтар, тилергандай жытжылдап, жуналжаларынан пырылдап оса. Аттар тибешо, кеш- Н0Й.

Д убов команда бир^е: — Мылтыжтар^ы алырра!.. Атланырра!.. Митрий, С е ­ ня!.. вй?0рг0 йугереге^, кешелор^е уятыры^... Ти^ерок!..

Ш таб янындары май^андан динамит ракетаЬы куторел- де, Т0Т0НЛ0П, сыжылдап hayaFa атылды. ЙожоЬонан у я ­ нып етмогон бер жатын то^ронон башын cbiFapjbi ла ш ун­ да уж кире алды.

Кем дер жалтыранган косЬо? тауыш менон: — Б0ЙЛ0... — тине.

Ш табтан йоы-фарман саптырып килгон Ефимка жапжа- нан жысжыр^ы: — Тревога!.. Барыры? ?а, ботонлой о^ерлонеп, йыйыла торран ypbiiiFa!.. — Ул ыржайран ат ауы^ы 09ТОНД0 жулын 63
Закрыть